Ga naar inhoud

Yesplan 1.10, sep 2013

Kosten op Plaatshouders§

Plaatshouders (eng: Placeholders) hebben nu kost informatie zoals bij alle resources het geval kan zijn. Zie verder in dit document over hoe deze kost informatie behandeld wordt wanneer een plaatshouder ingewisseld wordt met een resource.

Kost-authorisaties§

De autorisaties over de kost informatie van plaatshouders, moeten per plaatshouder worden ingesteld. Dit is identiek aan hoe de autorisaties voor lokaties worden ingesteld en gebeurt via de Resource Inspector of via de Algemene Instellingen in het tabblad ‘Resource Rollen’.

Plaatshouders en resources inwisselen§

Plaatshouders (en resources) kunnen nu via de Event Inspector ingewisseld worden met andere resources (of plaatshouders) in de Event Inspector. Dit gebeurt door het rechtermuisknopmenu te openen op een boekingslijn van een plaatshouder in het Resources tabblad. Naast een aantal andere handige functies, bevat dit menu de handeling ‘Inwisselen met’. In het submenu dat opent kan men dan een resource zoeken en selecteren die men met de gekozen plaatshouder wenst in te wisselen. Deze handeling werkt ook omgekeerd: een resource boeking kan men inwisselen met een plaatshouder of zelfs met een andere resource. In het submenu zal bovendien automatisch de lijst van plaatshouders verschijnen die overeenkomen met de rol (of rollen) van de gekozen resource boeking.

Wanneer een boeking van een resource of plaatshouder een meervoudig aantal heeft, dan zal het inwisselen ervan een boeking met een identiek aantal aanmaken. Dit is echter niet altijd gewenst bij het inwisselen van een plaatshouder. In deze gevallen wordt ook de handling ‘Verwissel één met’ actief in het menu. Wanneer men, bvb. 3 plaatshouders Lichttechnieker geboekt heeft, kan men hiermee één van deze plaatshouders inwisselen met een resource. Deze functie laat dus toe om elk van de drie plaatshouders één voor één in te wisselen met een andere resource.

Wanneer resources of plaatshouders ingewisseld worden, dan zal volgende informatie van de boeking mee overgedragen worden:

  • alle custom data waarden
  • eventueel manueel ingevoerde prijsaanpassingen
  • de instelling ‘invoice’
  • de kost-set met identieke naam zal op de nieuwe resource boeking automatisch actief geplaatst worden indien deze aanwezig is. Deze overeenkomst per naam is conform de werking van het selecteren van een kost-set voor alle boekingen op een evenement of evenement-groep. Zie ook verder in dit document de nieuwe functionaliteit om de namen van kost-sets te beheren.

Opmerking: In de volgende release zal tevens voorzien worden dat ook bij het inwisselen van een plaatshouder automatisch de lijst verschijnt van resources die overeenkomen met de rol van de gekozen plaatshouder.

Acties op meervoudige selectie van resource boekingen§

In de Event Inspector kunnen meerdere resource boekingen tegelijk aangevinkt worden waarna groepsacties op alle geselecteerde boekingen kunnen uitgevoerd worden via het rechtermuisknopmenu. Zo kan men de Geboekte Resource Inspector openen op alle geselecteerde boekingen door de ‘Info’ functie of kan men meerdere boekingen gelijktijdig verwijderen met de ‘Verwijder’ functie. Ook het inwisselen van plaatshouders werkt op alle geselecteerde boekingen.

Wijzigen van Gebruiker/Human Resource/Contact koppeling§

In vorige versies van Yesplan was het altijd het geval dat bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker er automatisch een human resource en een contact aangemaakt wordt met dezelfde naam.

Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker zijn er nu volgende opties:

  • maak tegelijk een nieuw contact aan, of
  • link aan bestaand contact waarvan de naam identiek is aan de gebruikersnaam en maak tegelijk een nieuwe resource aan, of
  • link aan bestaande resource waarvan de naam identiek is aan de gebruikersnaam

Daarnaast is het nu ook mogelijk om een bestaand contact te koppelen aan een resource en omgekeerd. De resource- en contactnaam moeten wel exact dezelfde zijn (niet hoofdletter gevoelig) om een koppeling tot stand te brengen. Het opnieuw koppelen gebeurt in de Contact of Resource Inspector:

Verwijderde gebruikers tonen en terugzetten§

Een Yesplan administrator kan de verwijderde gebruikers nog editeren om, bvb. de autorisatieregels aan te passen. Verwijderde gebruikers kunnen hier ook terug worden geplaatst of definitief verwijderd. Bij het definitief verwijderen draagt men ook alle evenementen, contacten, resources, e.d. waar de gebruiker in Yesplan eigenaar van was, over naar een andere Yesplan gebruiker.

Verwijderde gebruikers worden in oplijstingen (van permissies) waar ze nog aanwezig zijn aangegeven met een doodshoofd. Dit om verwarring te vermijden bij het nakijken van autorisaties. Omdat het mogelijk is om verwijderde gebruikers te herstellen worden deze immers toch nog aangegeven.

Event Inspector: icoon voor een event groep§

Om een duidelijker onderscheid te maken tussen evenementen en groepen staat er bij een groep een boomstructuur-icoon onder de Locatie, Personeel, Resource en Kost info tab.

Beheer van namen van resource kost-sets§

Bij het ingeven van kost-set-namen verschijnt er nu een suggestie lijst met eventueel voorgedefiniëerde namen. Dit maakt ingeven van terugkerende namen eenvoudiger. In Yesplan bieden kosten-sets met gelijke namen betere mogelijkheden in de Event Inspector voor het instellen van een kost-set van een volledig evenement of bij het inwisselen van resource boekingen.

Het beheer van de suggestie lijst en de voorgedefiniëerde lijst van namen gebeurt in de Algemene Instellingen onder Resources > Kostset Namen.