Ga naar inhoud

Custom data

Naast de standaardgegevens die ingevoerd kunnen worden voor evenementen, resources en contacten is het mogelijk om zelf bijkomende velden te definiëren in Yesplan. Dit noemen wij custom data. Hierdoor kan Yesplan vrij geconfigureerd worden. Je kan immers zelf extra velden toevoegen die specifiek zijn voor een bepaalde workflow of een bepaalde organisatie.

Customdatavelden kunnen toegevoegd worden aan:

 • evenementen
 • resources
 • boekingen van resources
 • contacten
 • boekingen van contacten.

Ze worden getoond op hun respectievelijke infovensters, op een tabblad naar keuze. Je kan zelf extra tabbladen aanmaken hiervoor.

Opmerking

Voor elk element waaraan custom data kan toegevoegd worden is er een apart scherm om die custom data te beheren. Deze schermen zijn te vinden in de systeeminstellingen, onder het tabblad “Evenementen”, “Resources” en “Contacten”, bij het onderdeel “Custom data” of “Custom data voor boekingen”.

Vermits de configuratie van de customdatavelden voor de verschillende elementen vrij gelijkaardig verloopt, bespreken we niet alle afzonderlijke schermen in detail, maar lichten we de algemene werking toe van het configuratiescherm voor custom data.

Structuur van custom data§

Voor een bepaald soort element (zoals evenementen, resources en contacten) kunnen er meerdere customdatavelden gedefinieerd worden. In plaats van deze velden voor te stellen als één enkele lange lijst, biedt Yesplan twee mogelijkheden aan om customdatavelden onder te verdelen. Bij het tonen van de waardes van de customdatavelden op de infovensters zal deze onderverdeling ook aangehouden worden.

 • Groepen: Groepen zijn het hoogste niveau van onderverdelen van customdatavelden in Yesplan.

  • Een groep heeft een naam en wordt boven de tabel getoond in het configuratiescherm.
  • Het configuratiescherm laat enkel de details van één enkele groep tegelijk zien. Om de details van een andere groep te zien, klik je op de knop “Open” naast de groepsnaam.
  • De volgorde van de groepen kan aangepast worden (om zo de volgorde te bepalen waarop deze getoond worden in de infovensters). Hiervoor maak je gebruik van de pijltjes naar boven en naar beneden naast de groepsnaam.
  • Om de naam van een groep te wijzigen dubbelklik je erop.
  • Om een groep in zijn geheel te verwijderen klik je op “Verwijder deze groep”, helemaal rechts in het venster.
 • Blokken: Binnen een groep kunnen de customdatavelden verder onderverdeeld worden in blokken.

  • Zo zien we bijvoorbeeld in de afbeelding hierboven dat er binnen de groep “Production” één blok is, “Info”.
  • Gelijkaardig aan groepen kunnen blokken verplaatst worden door op “Omhoog” of “Omlaag” te klikken (in de rechterkolom).
  • Om de naam van een blok te wijzigen dubbelklik je erop.
  • Om een blok in zijn geheel te verwijderen klik je op “Verwijder” in de rechterkolom.

Om een customdataveld toe te voegen aan een blok schuif je het veld als het ware in het blok door gebruik te maken van “Omhoog” en “Omlaag”.

Tip

Een customdataveld of een blok kan naar een andere groep verplaatst worden door het helemaal naar boven of beneden te verplaatsen binnen de groep, en dan vervolgens nog één keer respectievelijk “Omhoog” of “Omlaag” te klikken.

Label, keyword en beschrijving§

Als je customdatavelden aanpast, kan je het label, het keyword en de beschrijving aanpassen.

Tip

Wil je in een infovenster het keyword van customdatavelden makkelijk achterhalen? Druk dan de toetsen Ctrl+Alt (Windows) of Ctrl+Option (macOS) in: het label van het veld verandert in het keyword. Wil je het keyword kopiëren? Klik het label dan aan terwijl je diezelfde toetsen ingedrukt houdt.

Label§

Het label van een customdataveld geeft een (korte) naam aan het veld. Dit label wordt getoond op het infovenster, links van of vlak boven de invulvelden. Om het label te wijzigen dubbelklik je erop.

Keyword§

Het keyword is de interne technische naam voor het customdataveld en zal gebruikt worden om te verwijzen naar dit veld, bijvoorbeeld in de zoektaal, in rapporten en bij integraties die gebruik maken van de API. Het keyword kan automatisch gegenereerd worden of je kan het zelf instellen.

Het customdataveld met het label ‘Designer’ in onderstaande afbeelding krijgt automatisch het keyword ‘production_info_designer’ terwijl aan het customdataveld met het label ‘Operator’ manueel het keyword ‘operator’ werd toegekend. Een zelfgekozen keyword wordt dus weergegeven als zwarte tekst, terwijl een automatisch gegenereerd keyword wordt weergegeven als grijze cursieve tekst.

Automatisch toegekende keywords worden telkens op dezelfde manier opgebouwd:

 • Het is een samenstelling van de groep, het blok en het label van het customdataveld, telkens gescheiden door een _ (underscore). Alle spaties en speciale karakters (zoals ! ? ; enz.) worden verwijderd en hoofdletters worden omgezet naar kleine letters.
 • Als je een customdataveld verplaatst (bijvoorbeeld naar een andere groep), dan zal het automatisch toegekende keyword niet automatisch mee veranderen.

Het is vaak duidelijker als je de keywords voor de customdatavelden zelf instelt. Om het keyword te wijzigen dubbelklik je erop:

 • Het keyword moet uniek zijn in Yesplan, vermits het dient om het veld te identificeren. Indien je een keyword invult dat reeds bestaat zal Yesplan hiervoor een waarschuwing geven én het veld automatisch een andere naam geven die wel uniek is.
 • Als je een zelfgekozen keyword wilt verwijderen en vervangen door een automatisch toegekend keyword, dan kan je dubbelklikken op het keyword, de zelfgekozen waarde verwijderen en op “OK” klikken. Een nieuw keyword wordt dan aangemaakt op basis van de huidige positie van het customdataveld in de hiërarchie.
 • Als je zelf een keyword kiest, zal het automatisch toegekende keyword niet meer werken in de zoektaal, integraties en rapporten.

Let op

Als je het keyword aanpast van customdatavelden die gebruikt worden in rapporten of bij een integratie, dan zullen deze velden daar niet langer werken. Keywords worden immers gebruikt om customdatavelden op te vragen in rapporten en integraties.

Spring dus steeds zeer voorzichtig om met het aanpassen van keywords, en bedenk op voorhand een systeem om je keywords vorm te geven.

Beschrijving§

De beschrijving is een optioneel veld waarin je het gebruik of het doel van het customdataveld kunt beschrijven. Deze beschrijving wordt vervolgens in de infovensters onder het customdataveld getoond.

Types van customdatavelden§

Yesplan ondersteunt verschillende types van custom data. Het type van de custom data bepaalt welke waardes ingevoerd kunnen worden. Je kan bepaalde types slechts onder bepaalde voorwaarden gebruiken. Onderstaande lijst geeft een overzicht van de verschillende types, wanneer ze gebruikt kunnen worden en wat hun doel is.

Invulveld§

Een invulveld is een kort stukje tekst voor vrije invoer.

Tekstveld§

Een tekstveld is een langer stuk tekst voor vrije invoer.

Numeriek invulveld§

Een numeriek invulveld is een invulveld voor een numerieke waarde. Eens aangemaakt, kan je in de kolom “Waarden” aangeven of het veld getoond moet worden als een percentage of niet.

Bijlageveld§

Een bijlageveld kan je gebruiken voor het toevoegen van een bestand als bijlage, of van een link naar een bestand. De maximum bestandsgrootte voor uploads in Yesplan is 15MB.

Ja/Nee-veld§

Een ja/nee-veld is een veld met drie opties: “Ja”, “Nee” of niet ingevuld.

Keuzelijst§

Een keuzelijst is een lijst met een aantal voorgedefinieerde keuzes, waarvan de gebruiker er één kan selecteren in een menu.

Checkboxen§

Dit customdataveld wordt weegeven als een lijst van één of meerdere checkboxen met elk hun label, waarvan de gebruiker er één of meerdere kan selecteren.

Datumveld§

Het datumveld laat de gebruiker toe om een datum te selecteren of in te vullen.

Tijdveld§

Het tijdveld laat de gebruiker toe om een tijdstip (uren en minuten) in te vullen.

Datum-tijdveld§

Het datum-tijdveld laat de gebruiker toe om een combinatie van datum en tijdstip te selecteren of in te vullen.

Commentaarveld§

Het commentaarveld laat geen invoer toe maar maakt het mogelijk om een stuk tekst als commentaar te tonen tussen andere velden, bijv. een richtlijn met betrekking tot het invullen van een bepaald veld. Deze commentaarvelden verschijnen op de infovensters als groene tekst tussen de customdatavelden.

Resourceveld§

Een resourceveld laat een gebruiker toe om een resource te boeken. Via dit veld kunnen:

 • bestaande resources geboekt worden
 • nieuwe resources aangemaakt en geboekt worden.

Opmerking

Dit veld is enkel beschikbaar voor evenementen. Als een resource via dit customdataveld geboekt wordt, verschijnt die ook in de lijst met geboekte resources voor dat evenement.

Contactveld§

Een contactveld is een veld dat gebruikt kan worden om een contact te boeken. Via dit veld kunnen:

 • bestaande contacten geboekt worden
 • nieuwe contacten aangemaakt en geboekt worden.

Uniekereeksveld§

Een uniekereeksveld genereert een unieke waarde en kan toegevoegd worden aan een evenement, resource(boeking) en contact(boeking). Laten we even aannemen dat een uniekereeksveld toegevoegd is aan een evenement:

 • Het veld is standaard leeg en zal een unieke waarde krijgen op het moment dat een gebruiker op de knop naast het veld klikt.
 • Bij het klikken genereert Yesplan de waarde van het uniekereeksveld voor dat evenement: bijv. de waarde ‘1’.
 • Het volgende evenement waarbij er op de knop van dit customdataveld geklikt wordt, krijgt de volgende waarde die op dat moment van toepassing is: de waarde ‘2’.
 • Het volgnummer binnen de unieke reeks wordt telkens met 1 verhoogd. Het wordt nooit verlaagd, omdat de waarde dan mogelijk niet meer uniek is.
 • Een uniekereeksveld kan ook terug leeg gemaakt worden. Het hiermee verwijderde volgnummer wordt echter niet meer opnieuw gebruikt. Een volgnummer binnen een reeks is dus steeds uniek, maar de reeks is daarom niet per se aaneensluitend.

Tip

 • Je kan zoveel uniekereeksvelden aanmaken als je wenst. Er kunnen dus meerdere reeksen naast elkaar bestaan. De waarde van een veld is steeds uniek binnen zijn eigen reeks in een specifiek veld.
 • Je kan in de Systeeminstellingen zien wat de actuele waarde is van het volgnummer en dit – indien gewenst – verhogen.

Bij het aanmaken van het customdataveld kan je instellen wat de beginwaarde is van het volgnummer, maar je kan ook een patroon samenstellen met de volgende elementen:

 • het volgnummer
 • stukken vaste tekst
 • de Yesplan ID van het evenement, de resource, het contact of de boeking waarop het toegepast wordt
 • (delen van) de datum en/of de tijd waarop de knop ingedrukt wordt.

Met deze elementen kan je een patroon samenstellen. Het volgnummer wordt in dit patroon voorgesteld door {sequence} en de Yesplan ID door {id}:

 • Als je een uniekereeksveld wil laten bestaan uit de tekst ‘evenement’ gevolgd door een spatie en een volgnummer, dan geef je het patroon op als: evenement {sequence}.
 • Als je een uniekereeksveld wil van boeking nr. 123 met Yesplan ID 12438-028283 in het formaat ‘boeking-123/12438-028283’, dan geef je het patroon op als: boeking-{sequence}/{id}.

Om de schrijfwijze van datum en/of tijd uit te drukken maak je gebruik van {datetime:…} en een vaste datum en tijd, namelijk zaterdag 3 februari 2001 om 16:05:06. Het is belangrijk dat je steeds deze exacte datum en tijd gebruikt om het formaat van de datum en/of tijd uit te drukken.

 • Als de datum waarop er op de knop gedrukt werd 21 februari 2014 is, en je wilt dit in het uniekereeksveld zien als ‘2014-02-21’, dan geef je het patroon op als: {datetime:2001-02-03}.
 • Als de datum waarop er op de knop gedrukt werd 23 januari 2014 is, en je wilt dit in het uniekereeksveld zien als ‘don 23 jan 2014 om 20:22’, dan geef je het patroon op als: {datetime:sat 3 feb 2001 om 16:05}.

Opmerking

 • Je moet datum- en tijdelementen steeds in het Engels opschrijven bij het definiëren van het uniekereeksveld. Het resultaat wordt echter getoond in de systeemtaal van de Yesplan installatie.
 • Je kan ook vrije tekst gebruiken in de {datetime:…} parameter (bijv. ‘om’ in het voorbeeld hierboven), maar deze wordt letterlijk overgenomen en niet vertaald naar de taal van de installatie.

Je kan al deze elementen uiteraard ook combineren: als je een uniekereeksveld wenst zoals ‘event-123-jan-2014’ dan geef je het patroon op als: event-{sequence}-{datetime:feb-2001}.

Hieronder vind je het volledige overzicht van de mogelijkheden van {datetime:…}. De referentiedatum is ‘Saturday February 3 2001 16:05:06’ (zaterdag 3 februari 2001 om 16:05:06):

Beschrijving Gebruik in het patroon
jaar 2001
jaar met voorloopnullen 01
maand 2
maand met voorloopnullen 02
maandnaam february
maandnaam met hoofdletter February
maandnaam in hoofdletters FEBRUARY
maandnaam afgekort feb
maandnaam afgekort met hoofdletter Feb
maandnaam afgekort en in hoofdletters FEB
dag 3
dag met spatie _3
dag met voorloopnullen 03
weekdag saturday
weekdag met hoofdletter Saturday
weekdag in hoofdletters SATURDAY
weekdag afgekort sat
weekdag afgekort met hoofdletter Sat
weekdag afgekort en in hoofdletters SAT
uur in 12u formaat 4
uur in 12u formaat met voorloopnullen 04
uur in 24u formaat met voorloopnullen 16
dagdeel pm
dagdeel in hoofdletters PM
minuut 5
minuut met voorloopnullen 05
seconde 6
seconde met voorloopnullen 06
tijdzone Z Z
tijdzone +00:00
tijdzone afgekort UTC

Evenementlabels§

Dit veld toont de labels van het evenement. Via dit veld kan je labels toevoegen aan een evenement (of evenementgroep) of ze ervan verwijderen.

Dit veld is enkel van toepassing op evenementen. Op het niveau van een evenementgroep toont dit veld alle labels die voorkomen op de onderliggende evenementen.

Let op

 • Er is slechts één set van labels voor een evenement. Indien je dit customdataveld meerdere keren definieert om het bijvoorbeeld in verschillende groepen of op verschillende tabbladen te laten zien, dan zijn dit steeds exact dezelfde labels.
 • Met andere woorden, een label toevoegen of verwijderen op één plaats zal dit label ook toevoegen of verwijderen op alle andere plaatsen waar de labels van het evenement getoond worden.

Gewijzigde functionaliteit

Sinds Yesplan 28 worden labels voor contacten en evenementen overal alfabetisch gesorteerd. Zie Verouderde en verwijderde functionaliteit voor meer informatie over de oude en nieuwe werkwijze.

Publicatieknop§

Een publicatieknop wordt gebruikt om gegevens van Yesplan door te sturen naar een extern systeem:

 • Je kan bijvoorbeeld een publicatieknop toevoegen aan evenementen indien er een ticketingsysteem gekoppeld is met Yesplan. Op die manier kan je op de knop klikken om een evenement door te sturen naar het ticketingsysteem.
 • Je kan een publicatieknop toevoegen voor een webhook, die na het klikken op de knop informatie ophaalt in een ander systeem of er een proces start. Sinds Yesplan 28 kan dit niet alleen voor evenementen, maar ook voor contacten, resources en hun boekingen.

Opmerking

Als je het infovenster opent voor meerdere elementen (bijv. meerdere contacten), dan zal de publicatieknop een samenvatting geven van de status van de knop op elk van die elementen. Als je bijv. drie contacten tegelijk inspecteert en de knop is op slechts één ervan geactiveerd, dan zal “OFF (2x), ACTIVE (1x)” verschijnen als tekst op de knop.

Externe gegevens§

Dit veld wordt gebruikt om gegevens in Yesplan te tonen die afkomstig zijn van een gekoppeld ticketingsysteem waar je een evenement naar doorgestuurd hebt. Je kan een veld “Externe gegevens” bijvoorbeeld gebruiken om voor een doorgestuurd evenement het aantal verkochte tickets uit je ticketingsysteem weer te geven in Yesplan. Deze velden bevatten ook een knop “Vernieuwen” om actuele gegevens op te halen uit je ticketingsysteem.

Bij het aanmaken van een veld voor externe gegevens kan je het gegevenstype kiezen:

 • Tekst (één regel): een kort stukje tekst. Vrije invoer van één regel.
 • Tekst (meerdere regels): een langer stuk tekst. Vrije invoer waarbij meerdere regels toegelaten zijn.
 • Getal: een numerieke waarde.
 • Datum: een datum.
 • Tijd: een tijdstip.
 • Datum-tijd: een combinatie van datum en tijdstip.
 • Één optie: één enkele waarde, die het resultaat is van een selectie uit bijvoorbeeld een keuzelijst.
 • Meerdere opties: een lijst met één of meerdere waarden, die het resultaat is van een selectie uit bijvoorbeeld een reeks checkboxes.

Integratiegegevens§

Customdatavelden voor integratiegegevens kunnen gebruikt worden door webhooks. Dit veld kan niet ingevuld worden door gebruikers in Yesplan zelf en kan enkel een waarde krijgen via een webhook.

Bij het aanmaken van een veld voor integratiegegevens kan je het gegevenstype kiezen:

 • Tekst (één regel): een kort stukje tekst. Vrije invoer van één regel.
 • Tekst (meerdere regels): een langer stuk tekst. Vrije invoer waarbij meerdere regels toegelaten zijn.
 • Getal: een numerieke waarde.
 • Datum: een datum.
 • Tijd: een tijdstip.
 • Datum-tijd: een combinatie van datum en tijdstip.
 • Één optie: één enkele waarde, die het resultaat is van een selectie uit bijvoorbeeld een keuzelijst.
 • Meerdere opties: een lijst met één of meerdere waarden, die het resultaat is van een selectie uit bijvoorbeeld een reeks checkboxes.

Opmerking

 • Voor het gebruik van webhooks heb je een API-sleutel nodig.
 • Wil je met een webhook bovendien informatie terugschrijven naar een veld voor integratiegegevens? Dan moet je eerst expliciet een API-sleutel koppelen aan de webhook in kwestie.

Zie Beheren van API-sleutels en de Webhooks API voor meer informatie.

Zichtbaarheid van custom data§

Het is vaak niet gewenst om een customdataveld overal en altijd te tonen. Soms wil je het customdataveld slechts op bepaalde tabbladen van het infovenster tonen, of je wil het slechts onder bepaalde voorwaarden laten zien. Bijvoorbeeld, de ticketstanden van een evenement zijn pas van belang indien het evenement de status ‘Gepland’ heeft, of een veld dat de afmetingen van een resource bijhoudt, is enkel nuttig voor resources van het type “Materiaal”.

Je kan de zichtbaarheid van een customdataveld instellen door in de kolom “Wanneer of waar tonen” op “Voeg toe” te klikken. Je krijgt vervolgens een keuzelijst te zien van alle mogelijke voorwaarden. Als je een voorwaarde kiest dan wordt deze getoond in een van de bijhorende kolommen links ervan. Zo zien we in bovenstaande afbeelding (voor evenementen) bijvoorbeeld de kolommen “Tabbladen”, “Profiel”, “Status” en “Locatie”. Als je uit de lijst met voorwaarden kiest voor het tabblad “Info”, dan zal “Info” verschijnen in de kolom “Tabbladen”: deze voorwaarde is nu actief. Je kan de actieve voorwaarde terug verwijderen door op het verwijderknopje te klikken ernaast.

Onderstaande tabellen geven, per type element, een overzicht van de voorwaarden die gebruikt kunnen worden om de zichtbaarheid van een customdataveld te bepalen, en de bijhorende regels.

Evenementen§

Voorwaarde Beschrijving
Tabblad Het customdataveld is enkel zichtbaar op de opgegeven tabbladen. Indien er voor dit veld géén tabbladen worden opgegeven is het nergens zichtbaar.
Locatie Het customdataveld is enkel zichtbaar indien het evenement plaatsvindt in de gekozen locaties. Indien er géén locaties worden opgegeven voor dit veld, dan is het customdataveld zichtbaar ongeacht de locatie waar het evenement plaatsvindt.
Profiel Het customdataveld is enkel zichtbaar indien het evenement een bepaald profiel heeft. Indien er géén profielen worden opgegeven voor dit veld, dan is het customdataveld zichtbaar ongeacht het profiel van het evenement.
Status Het customdataveld is enkel zichtbaar indien het evenement een bepaalde status heeft. Indien er geen statussen worden opgegeven voor dit veld, dan is het customdataveld zichtbaar ongeacht de status van het evenement.

Resources en boekingen van resources§

Voorwaarde Beschrijving
Tabblad Het customdataveld is enkel zichtbaar op de opgegeven tabbladen. Indien er voor dit veld géén tabbladen worden opgegeven, dan is het customdataveld nergens zichtbaar.
Rol Het customdataveld is enkel zichtbaar voor resources met een bepaalde rol. Indien er géén rollen worden opgegeven voor dit veld, dan is het customdataveld zichtbaar ongeacht de rol van de resource.
Type Resource Het customdataveld is enkel zichtbaar voor resources van een bepaald type. Indien er géén types worden opgegeven voor dit veld, dan is het customdataveld zichtbaar ongeacht het type van de resource.

Contacten en boekingen van contacten§

Voorwaarde Beschrijving
Tabblad Het customdataveld is enkel zichtbaar op de opgegeven tabbladen. Indien er voor dit veld géén tabbladen worden opgegeven, dan is het customdataveld nergens zichtbaar.
Label Het customdataveld is enkel zichtbaar voor contacten die een bepaald label hebben. Indien er géén labels worden opgegeven voor dit veld, dan is het customdataveld zichtbaar ongeacht welke labels het contact heeft.

Beheer§

Het is voortaan niet meer mogelijk om customdatavelden, blokken en groepen te importeren of te exporteren.

Custom data aanmaken§

Een groep kan toegevoegd worden door onderaan het scherm op “Voeg een groep toe” te klikken. Om een blok of een customdataveld toe te voegen zorg je eerst dat de groep waaraan dit moet toegevoegd worden geopend is. Klik dan op “Voeg item toe”. Kies vervolgens uit de keuzelijst het juiste type (of de optie “Blok”), vul het label in, en indien vereist, ook de opties gescheiden door een komma. Afronden doe je met de knop “Voeg toe”.

Het configuratiescherm voor custom data laat voor elk veld het type zien. Indien het type bijkomstige parameters vereist, dan worden deze getoond in de kolom “Waarden”. Deze parameters kunnen gewijzigd worden door erop te dubbelklikken. Voor customdatavelden die een lijst van opties verwachten (zoals een keuzelijst of een checkbox), dienen de waardes ervan ingevoerd te worden gescheiden door komma’s.

Let op

Het is niet mogelijk om het type van een customdataveld te veranderen eenmaal het ingesteld is.

Checkboxen en keuzelijsten aanpassen§

Eens customdatavelden van het type “Checkbox” of “Keuzelijst” aangemaakt zijn, kan je de lijst van voorgedefinieerde waardes wijzigen door te dubbelklikken. Het is echter mogelijk dat deze waardes op dat moment al geselecteerd zijn, bijvoorbeeld op een evenement. Als dat het geval is, doet Yesplan het volgende:

 • Na het wijzigen van de waarde in de systeeminstellingen zal de oude waarde een rood verbodsteken achter zich krijgen. Dit geeft aan dat deze waarde weliswaar geselecteerd is, maar niet meer bestaat in de systeeminstellingen.
 • Als een gebruiker een andere waarde selecteert dan de gewijzigde waarde met het verbodsteken, verdwijnt deze laatste automatisch uit de lijst met checkboxen of keuzes.

Bijvoorbeeld:

 • Je maakt een keuzelijst met de waardes ‘menu 1’, ‘menu 2’ en ‘menu 3’.
 • Een gebruiker selecteert op het evenement ‘Hamlet’ de waarde ‘menu 2’ voor die keuzelijst.
 • Je verwijdert ‘menu 2’ uit de keuzelijst:
  • In ‘Hamlet’ zal voor die keuzelijst ‘menu 2’ een rood verbodsteken achter zich krijgen.
  • Bij het selecteren van een andere waarde (bijvoorbeeld ‘menu 1’) verdwijnt ‘menu 2’ als keuzemogelijkheid.

Verwijderde customdatavelden terugzetten§

Groepen, blokken en customdatavelden die verwijderd worden verdwijnen niet onmiddellijk volledig uit het systeem maar kunnen teruggezet worden. Indien er verwijderde customdatavelden zijn, zal de optie “Toon verwijderde velden” verschijnen (helemaal onderaan, onder de lijst met custom data). Door hierop te klikken wordt er een lijst getoond met de verwijderde velden.

Naast de details van de velden, zie je in de kolom “Wijzigen” de mogelijkheid om velden te herstellen. Indien het blok of de groep waartoe het customdataveld behoorde nog steeds aanwezig is, dan zal het veld teruggezet worden binnen dit blok of groep. Indien dit niet meer het geval is, wordt een keuzelijst getoond met alle bestaande blokken en groepen zodat je kan aangeven waar de velden aan toegevoegd moeten worden. Door op “Definitief verwijderen” te klikken wordt het veld voor eeuwig en altijd verwijderd uit Yesplan. Let hier dus mee op.