Ga naar inhoud

Resources

Resources zijn broodnodig bij de organisatie van evenementen. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden om resources te configureren in de systeeminstellingen.

Custom data§

Tabbladen§

Locaties§

Locaties worden beheerd bij de systeeminstellingen, onder het tabblad “Resources”, bij het onderdeel “Locaties”.

Op dit scherm zie je een lijst met de locaties die aangemaakt zijn in Yesplan. Een nieuwe locatie wordt toegevoegd door een naam in te vullen in de laatste rij van de tabel en op “Voeg toe” te klikken.

Je ziet de volgende velden in de lijst met locaties:

 • Naam van de locatie: Door hierop de klikken zal er een infovenster geopend worden waar onder andere de locatie kan hernoemd worden. Je kan in dit infovenster ook alle andere zaken van resources aanpassen, zoals prijzen, rechten, custom data, enzovoort.

 • Afkorting: Je kan hier de afkorting invullen van een locatie, die vervolgens zal verschijnen in diverse boomweergaves vóór de naam van het evenement.

 • Niet gelijktijdig gebruiken met: Soms is het niet wenselijk om twee locaties gelijktijdig te gebruiken, bijvoorbeeld omwille van geluidshinder. In deze kolom kan je een of meerdere locaties toevoegen die je liever niet gelijktijdig met deze locatie gebruikt. Het gevolg hiervan is dat, indien de locaties gelijktijdig geboekt worden, Yesplan hiervoor een conflict zal genereren.

 • Onderdeel van standaardset: Gebruikers kunnen zelf bepalen welke locaties ze in de kalender willen zien, en in welke volgorde. Een beheerder kan bovendien een standaardset aanmaken. De standaardset bevat alle locaties waarvan de checkbox aangevinkt werd, in de volgorde zoals ze in deze lijst getoond worden. De volgorde bepaal je door gebruik te maken van “Omhoog” en “Omlaag” (zie verder, bij “Wijzigen”).

  De eerste maal dat een gebruiker zich aanmeldt in Yesplan zal die zijn deel van de standaardset te zien krijgen. Merk op dat de gebruiker van die standaardset alléén de locaties zal zien die eigendom zijn van zijn hoofdteam, of die eigendom zijn van een team bovenliggend aan zijn hoofdteam (zie veld “Gebruikersgroep die eigenaar is” hieronder). Een gebruiker kan zijn standaardset ook oproepen via het locatiemenu in de evenementenkalender.

 • Gebruikersgroep die eigenaar is: Dit is van belang bij het bepalen van de rechten op de locatie (zie handleiding rechten). Voorts is dit potentieel een bijkomende filter op de standaardset van locaties voor bepaalde gebruikers (zie veld “Onderdeel van standaardset” hierboven).

 • Wijzigen: De volgorde van de locaties kan aangepast worden door middel van ‘Omhoog’ en ‘Omlaag’. Locaties kunnen ook verwijderd worden, maar enkel indien er in de toekomst geen evenementen geboekt zijn in deze locatie.

Resourcegroepen§

Een resourcegroep is een categorie waaronder je gerelateerde resources groepeert. Een microfoon, een luidspreker, een lichttafel en een klanktechnieker zijn bijvoorbeeld resources die je bij de resourcegroep ‘Podiumtechniek’ onderbrengt.

Resources behoren steeds tot een resourcegroep. Indien je zelf géén resourcegroep toekent aan een resource dan behoort deze automatisch tot de groep “Diversen”. Deze resourcegroep “Diversen” hoef je niet zelf aan te maken, deze is reeds voorzien in Yesplan. Je kan bijgevolg zelf géén resourcegroep aanmaken met de naam “Diversen” of “Miscellaneous” (zoals deze groep heet in de Engelstalige versie van Yesplan).

Merk op dat een resourcegroep verschillende types van resources kan groeperen: ‘Persoon’, ‘Materiaal’, ‘Service’ en ‘Financieel’. De locaties (resources van het type ‘Locatie’) worden echter allemaal automatisch ondergebracht in de resourcegroep “Locaties”. Deze resourcegroep “Locaties” hoef je niet zelf aan te maken, deze is reeds voorzien in Yesplan. Je kan bijgevolg zelf géén resourcegroep aanmaken met de naam “Locaties” of “Locations” (zoals deze groep heet in de Engelstalige versie van Yesplan).

Resourcegroepen worden voorgedefinieerd door een beheerder; een gebruiker die geen beheerder is kan die niet aanmaken. Het beheren van resourcegroepen doe je bij de systeeminstellingen onder het tabblad “Resources”, bij het onderdeel “Groepen en rollen”.

In de linkerkolom staat de lijst van resourcegroepen, in alfabetische volgorde. Een nieuwe resourcegroep wordt toegevoegd door een naam in te vullen in de laatste rij van de tabel en op “Voeg toe” te klikken. De naam kan gewijzigd worden door erop te dubbelklikken.

Let op

Een resourcegroep kan steeds verwijderd worden (door op “Verwijder” in de kolom “Wijzigen” te klikken), ook als die nog ergens in gebruik is. De bestaande resources of plaatshouders die nog gebruik maken van deze resourcegroep worden hiermee niet gewijzigd, ze blijven deze resourcegroep gebruiken. Je zal de verwijderde resourcegroep evenwel niet meer kunnen toevoegen aan resources of plaatshouders.

Maar, let op, het verwijderen van een resourcegroep is onherroepelijk! Als je later een resourcegroep aanmaakt met exact dezelfde naam als de verwijderde resourcegroep, dan zal dit een compleet andere resourcegroep zijn.

Bijvoorbeeld, ‘Microfoon’ behoort tot de resourcegroep ‘Podiumtechniek’. Als je de resourcegroep ‘Podiumtechniek’ verwijdert dan zal ‘Microfoon’ nog steeds tot deze resourcegroep behoren. Je zal ‘Theaterspot’ echter niet meer kunnen toevoegen aan ‘Podiumtechniek’; deze groep werd namelijk verwijderd. Als je nu een nieuwe resourcegroep met exact dezelfde naam zou aanmaken en ‘Theaterspot’ hieraan zou toevoegen, dan zullen ‘Microfoon’ en ‘Theaterspot’ niet tot dezelfde resourcegroep behoren alhoewel de groepen toch dezelfde naam hebben. ‘Microfoon’ zal behoren tot de oude resourcegroep ‘Podiumtechniek’, ‘Theaterspot’ zal behoren tot de nieuwe resourcegroep ‘Podiumtechniek’. Als je wenst dat beide resources terug tot dezelfde resourcegroep behoren, dan zal je ‘Microfoon’ moeten toevoegen aan de nieuwe resourcegroep. Dit doe je door deze eerst toe te voegen aan een andere resourcegroep, en vervolgens terug aan ‘Podiumtechniek’.

Rollen§

Een resource kan meerdere rollen hebben, en kan geboekt worden op een evenement in één van die rollen. Nico bijvoorbeeld kan meerdere rollen vervullen, zoals geluidstechnieker, of stage hand, en je kan hem in de ene of de andere rol boeken op een evenement.

Je kan echter ook de ról boeken op een evenement, zoals bijvoorbeeld een stage hand. Dit noemen we een plaatshouder. Een plaatshouder is een tijdelijke boeking die later in het planningsproces vervangen zal worden door een resource die deze rol kan vervullen, bijvoorbeeld door Nico of Tine, die beiden de rol stage hand hebben.

Voor elke rol die gedefinieerd wordt zal Yesplan automatisch een plaatshouder aanmaken. Een plaatshouder is een speciale resource die de rol voorstelt. Deze speciale resource kan, net als andere resources, geboekt worden op evenementen. Een boeking van een plaatshouder, echter, zal je later in het planningsproces vervangen door een gewone resource, die deze rol dan vervult.

Bijvoorbeeld, bij het plannen van een evenement weet je reeds dat je een geluidstechnieker nodig zult hebben, maar nog niet wie dit concreet zal worden. Bij het plannen boek je de plaatshouder ‘Geluidstechnieker’. Later, enkele weken voor het evenement, ga je roosteren en beslis je dat ‘Jan’ deze rol kan invullen. Op dat moment vervang je de plaatshouder ‘Geluidstechnieker’ door de medewerker ‘Jan’.

Bij evenementen waar nog niet alle plaatshouders ingevuld werden, worden conflicten getoond.

Rollen en plaatshouders worden beheerd bij de systeeminstellingen, onder het tabblad “Resources”, bij het onderdeel “Groepen en rollen”.

In de rechterkolom staat de lijst van rollen en plaatshouders. Een nieuwe rol wordt toegevoegd door in de laatste rij van de tabel een naam in te vullen, het type en de groep te kiezen, en op “Voeg toe” te klikken.

Voor elke rol zijn de volgende velden in te stellen:

 • Rol: De naam van de rol, en dus ook van de plaatshouder. De naam kan gewijzigd worden door erop te dubbelklikken.

 • Type: Het type van de plaatshouder die bij de rol hoort. De mogelijkheden zijn: Persoon, Materiaal, Service, Financieel en Locatie. Het type kan aangepast worden door erop te klikken; je krijgt dan een keuzelijst te zien.

 • Groep: De resourcegroep waartoe de plaatshouder behoort. De resourcegroep kan aangepast worden door erop te klikken; je krijgt dan een keuzelijst te zien van alle resourcegroepen.

  Je kiest best steeds een specifieke resourcegroep (niet “Diversen”) die bij de rol hoort. Zo hou je het overzichtelijk, en zullen de prijzen van deze rollen bij de juiste rubriek opgenomen worden.

 • Wijzigen: Rollen kunnen verwijderd worden tenzij ze nog in gebruik zijn als voorwaarde voor het bepalen van de zichtbaarheid van custom data. Met “Inspecteer” open je het infovenster van de plaatshouder. Vermits dit een speciale resource is heb je hier ook tabbladen voor prijzen, boekingen, contacten, bijlagen, historiek en rechten op prijzen.

Opmerking

Een plaatshouder heeft geen instellingen voor rechten, behalve voor rechten op prijzen. Een plaatshouder kan door alle gebruikers bekeken en geboekt worden. Het wijzigen en verwijderen van een plaatshouder kan enkel door een beheerder.

Namen prijsdefinities§

De beheerder kan de namen van prijsdefinities bepalen en beperken. Vergeet niet dat deze namen van belang zijn voor het automatisch overzetten van prijsdefinities bij het inwisselen van plaatshouders met resources. Zie Prijsdefinities en Plaatshouders inwisselen voor meer informatie.

Dagdelen voor prijzen§

De prijzen van resources kunnen verschillen naargelang het moment van de dag waarop de resources in gebruik zijn. Bijvoorbeeld, een bepaalde zaal wordt aan 100 euro verhuurd in de voormiddag, aan 150 euro in de namiddag en aan 200 euro ’s avonds.

Een dagdelendefinitie is een verzameling van verschillende dagdelen, zoals voormiddag van 9 tot 12 uur, namiddag van 13 tot 18 uur en avond van 19 tot 23 uur in voorgaande voorbeeld. Je kan meerdere dagdelendefinities aanmaken indien je gebruik maakt van verschillende dagindelingen.

Bij de resource kan vervolgens op elk dagdeel een prijs geplakt worden als onderdeel van een prijsdefinitie. Een dagdelendefinitie kan meerdere keren gebruikt worden bij verschillende prijsdefinities, om zo verschillende tarieven aan te maken voor eenzelfde resource.

De dagdelendefinities voor prijzen worden beheerd bij de systeeminstellingen, onder het tabblad “Resources”, bij het onderdeel “Dagdelen voor prijzen”.

Dit scherm toont de lijst van ingestelde dagdelendefinities. Een nieuwe definitie toevoegen doe je door op “Voeg een nieuwe dagdelendefinitie toe” te klikken. De naam kan gewijzigd worden door erop te dubbelklikken. Door op het min-teken naast de naam te klikken wordt een dagdelendefinitie verwijderd.

Nieuwe dagdelen toevoegen aan een dagdelendefinitie doe je door op “Voeg toe” te klikken, aan de rechterkant van de tijdlijn, en een naam en tijden in te vullen in het formulier dat verschijnt. De dagdelen worden getoond als blauwe balkjes. De naam en de tijden van een dagdeel kunnen steeds aangepast worden door te klikken op deze blauwe balk. Via het detailvenster dat opent kan een dagdeel ook verwijderd worden.

Indien een dagdelendefinitie aangepast wordt bij de systeeminstellingen, dan zal de wijziging niet automatisch doorgevoerd worden bij de resources die gebruik maken van deze dagdelendefinitie. Met andere woorden, de oude definitie blijft gelden voor de resources die deze reeds gebruiken. Het is pas bij het opnieuw toekennen van deze definitie dat de nieuwe definitie toegepast zal worden.

Let op

Yesplan laat je toe om dagdelen te laten overlappen, maar we raden dit af:

 • Dagdeel ‘Ochtend’ van 9 tot 13 uur
 • Dagdeel ‘Middag’ van 12 tot 17 uur.

Deze dagdelen overlappen tussen 12 en 13 uur. Een gebruiker kan voor een resource prijsdefinities aanmaken met deze dagdelen maar dit kan voor verwarring zorgen:

 • Als de resource geboekt wordt van 11 tot 13 uur, dan zit het overlappende gedeelte volledig vervat in het dagdeel ‘Ochtend’. Yesplan wijst dus de prijs van ‘Ochtend’ toe.
 • Wordt de resource geboekt van 12 tot 15 uur, dan bevindt het overlappende gedeelte zich helemaal in het dagdeel ‘Middag’. Yesplan wijst bijgevolg de prijs van ‘Middag’ toe.
 • Boek je de resource van 11 tot 15 uur, dan bevindt de boeking zich in beide dagdelen. Yesplan telt de prijzen van ‘Ochtend’ en ‘Middag’ samen.
 • Je kan de resource ook boeken tussen 12 en 13 uur. Dan zal Yesplan echter geen prijs toewijzen omdat het niet duidelijk is welk dagdeel van toepassing is: ‘Ochtend’ of ‘Middag’?

Combineer binnen één dagdelendefinitie een dagdeel ‘Hele dag’ (9 tot 17 uur) ook niet met kleinere dagdelen ‘Ochtend’ (9 tot 12 uur) en ‘Middag’ (12 tot 17 uur) want de kleinere dagdelen overlappen dan sowieso met het grotere dagdeel. Als gevolg daarvan zal Yesplan geen prijs toewijzen als een resource geboekt wordt.