Ga naar inhoud

Tellers

In de Teamplanner verschijnen onderaan het scherm verschillende tellers voor alle medewerkers die op het scherm staan. Je bepaalt zelf welke tellers verschijnen en je plaatst ze in de volgorde die je verkiest. Je kan het venster van de tellers in zijn geheel of deels verbergen wanneer je ze niet hoeft te zien, en zo meer plaats maken op het scherm.

Je kan het tellersvenster in de hoogte verplaatsen door de titelbalk naar boven of naar onder te verslepen. Zodra het tellersvenster niet volledig zichtbaar is, verschijnt een ‘…’-icoontje links ervan. Hierop klikken zal het tellersvenster steeds volledig tonen. Je kan ook dubbelklikken op de titelbalk om het venster helemaal te verbergen of helemaal te tonen.

Inclusief/Exclusief ongepubliceerd§

Als je gebruik maakt van gepubliceerde roosters kan je in het keuzemenu bovenaan de tellers bepalen of de ongepubliceerde roosters al dan niet meetellen:

 • Incl. ongepubliceerd: De tellers houden ook rekening met de roosters die nog niet gepubliceerd zijn. Ze rekenen dan op basis van alles wat je al in de Teamplanner ingevoerd hebt. Een ongepubliceerde rooster is te herkennen aan de gearceerde lijn rechts van de cel.
 • Excl. ongepubliceerd: De tellers houden enkel rekening met de roosters die al gepubliceerd zijn. Ze rekenen dan op basis van wat al gecommuniceerd is naar de medewerker (en bijgevolg niet zomaar zal wijzigen).

Tip

Zie Roosters publiceren voor meer informatie.

De tellers configureren§

Je configureert de tellers door op het tandwiel-icoontje in de titelbalk van het tellersvenster te klikken. Het instellingenvenster van de tellers is opgedeeld in een linkerdeel dat een voorbeeldweergave laat zien van de tellers, en een rechterdeel waar je de diverse instellingen van de individuele tellers beheert. Klik aan de linkerkant op een bepaalde teller om de instellingen ervan te bekijken of aan te passen. Als je wijzigingen aanbrengt aan de instellingen, zie je het resultaat ervan aan de linkerkant verschijnen.

Let op

Je slaat wijzigingen in dit venster pas op als je op de knop “Toepassen” klikt onderaan het scherm. Je maakt de aangebrachte wijzigingen ongedaan door op “Annuleer” te klikken.

Tellers toevoegen, verwijderen of verplaatsen§

Het tellersvenster is opgedeeld in meerdere rijen. Je kan tot drie tellers in elke rij onderbrengen. Het aantal rijen is onbeperkt:

 • Een nieuwe rij toevoegen doe je door op het ‘+’-icoontje te klikken onder de bestaande rijen. Als je een nieuwe rij toevoegt, wordt er ook meteen een nieuwe teller aangemaakt.
 • Een teller toevoegen aan een bestaande rij doe je door op het ‘+’-icoontje te klikken rechts van de bestaande rij (dit knopje verschijnt zodra je de muisaanwijzer over de rij brengt) en vervolgens de gewenste teller uit de keuzelijst in het rechterdeel te selecteren.
 • Een teller verwijderen doe je door op het ‘–’-icoontje te klikken in de rechterbovenhoek van het vak waarin de teller staat (dit knopje verschijnt zodra je de muisaanwijzer over dit vak brengt). Een rij verdwijnt automatisch als je alle tellers van die rij verwijdert.

Je kan zowel een hele rij als een individuele teller verplaatsen door ze te verslepen:

 • Een rij op of neer slepen doe je door middel van het pijltjes-icoontje links van de rij.
 • Een individuele teller pak je gewoon vast om te verslepen.
 • Je kan tellers naast of tussen andere tellers slepen, zowel binnen de eigen rij als naar een andere rij (die nog geen drie tellers bevat).
 • Je kan een teller bovendien ook verslepen naar het ‘+’-icoontje onder de laatste rij en zo meteen een nieuwe rij aanmaken ervoor.

Instellingen van de tellers§

Als je aan de linkerkant op een teller klikt, verschijnen de instellingen ervan aan de rechterkant. Als je wijzigingen aanbrengt aan de instellingen, zie je het resultaat ervan aan de linkerkant verschijnen.

Dit zijn de instellingen:

 • Waarde: Keuzelijst met alle tellers die Yesplan aanbiedt (zie Overzicht van de tellers).
 • Tekstgrootte: Tekstgrootte van de waarde van de teller (de tekstgrootte van het bijhorende label is vast). Er is keuze tussen “Normaal” of “Groot”.
 • Label: Label dat verschijnt bij de teller. Standaard zal Yesplan hier een label voorstellen dat voldoende compact is in een rij met drie tellers. Je kan het label aanpassen naar wens of het invulveld leegmaken (dan krijg je een tellerwaarde te zien zónder label in het tellersvenster).
 • Beschrijving: Beknopte beschrijving van de teller. Standaard zal Yesplan hier een steeds een beschrijving invullen, maar je kan dit aanpassen naar wens (of leegmaken). De beschrijving verschijnt als je de muisaanwijzer een tijdje stil houdt boven een teller in het tellersvenster (dit zie je niet in de voorbeeldweergave aan de linkerkant).
 • Breedte kolom: De breedte van de kolommen binnen één rij. Er is keuze tussen “Flexibel”, waarbij de breedte van elke kolom geoptimaliseerd is in functie van de breedte van het label of de waarde van de teller (dit is de standaard bij het aanmaken van een rij) of “Gelijk”, waarbij elke kolom steeds even breed zal zijn ongeacht de inhoud.

Overzicht van de tellers§

Yesplan houdt verschillende tellers bij die de gebruiker een inzicht kunnen geven in diverse aspecten van de planning, zoals de hoeveelheid ingeplande werkuren van een medewerker, de hoeveelheid overuren die de medewerker presteert ten opzichte van het aantal werkuren dat vastgelegd is in het contract, de hoeveelheid opgenomen verlof enz.

Je kan elke teller selecteren in het instellingenvenster van de tellers.

We kunnen de tellers onderverdelen in de volgende groepen:

 • Dagtellers
 • Weektellers
 • Maandtellers
 • Jaartellers
 • 52-wekentellers
 • Overurentellers
 • Vakantietellers
 • Tellers van onregelmatige werkuren

In wat volgt krijg je een overzicht van elke groep van tellers, en verduidelijken we voor elke teller welke waarde deze precies toont.

Dagtellers§

De dagtellers zijn steeds van toepassing op de dag of dagen die de focus hebben (zie Datumfocus in de weekweergave). Indien er meerdere dagen geselecteerd zijn, dan zal de waarde van de teller de som van de waardes voor elk van de geselecteerde dagen zijn.

 • Dag contracttijd: De contractuele werktijd voor de geselecteerde dag.

  Dit is de tijd die de medewerker moet werken volgens het contract dat van toepassing is.

  Bijvoorbeeld, als er in het contract ingesteld is dat de medewerker 38 uur per week moet werken, dan zal deze teller voor elk van de weekdagen een contracttijd aangeven van 7:36 uur, 1/5de van de week. Voor de dagen in het weekend zal de contracttijd “0” zijn.

  In het weekend, of op dagen waarop de medewerker niet moet werken (zoals bijvoorbeeld feestdagen) zal de teller “0” weergeven. Indien er voor de geselecteerde dag geen contract van toepassing is, dan zal deze teller “n.v.t.” (niet van toepassing) weergeven.

 • Dag geplande werktijd: De geplande werktijd (exclusief bijkomende overuren) voor de geselecteerde dag.

  Opmerking

  Indien boekingen of diensten overlappen, zal de overlappende periode slechts één keer meetellen. Bijvoorbeeld, indien je de medewerker op een dag inplant voor een dienst van 09:00 tot 13:00 en een dienst van 12:00 tot 16:00, dan zal de geplande werktijd 7 uur aangeven.

  Pauzes worden van het totaal afgetrokken voor het deel dat ze met de diensten of boekingen overlappen. Deze teller houdt geen rekening met de werkelijke werktijd.

 • Dag werkelijke werktijd: De werkelijke werktijd voor de geselecteerde dag.

  Opmerking

  Overlappende periodes worden slechts één keer in rekening gebracht. Pauzes worden van het totaal afgetrokken voor het deel dat ze met de diensten of boekingen overlappen.

  Indien er voor de geselecteerde dag geen werkelijke tijd is ingevoerd, dan zal de teller “n.v.t.” (niet van toepassing) weergeven.

 • Dag verschil werktijd / contracttijd: Het verschil tussen de werktijd inclusief ziekteverlof en vakantie (gepland of werkelijk) en de contractuele werktijd voor de geselecteerde dag.

  Opmerking

  Deze teller brengt voor diensten en boekingen de werkelijke tijd in rekening indien deze is ingegeven. Indien niet, dan wordt de geplande tijd gebruikt. Pauzes worden van het totaal afgetrokken voor het deel dat ze met de diensten of boekingen overlappen.

  Als er minder uren gewerkt worden dan verwacht, dan verschijnt de waarde in het groen. Als er meer uren gewerkt worden dan verwacht dan verschijnt de waarde in het rood.

 • Dag verschil gepland / werkelijk: Het verschil tussen de geplande werktijd en de werkelijke werktijd voor de geselecteerde dag.

  Als er minder uren werkelijk gepresteerd zijn dan gepland, dan verschijnt de waarde in het groen. Als er meer uren werkelijk gepresteerd zijn dan gepland, dan verschijnt de waarde in het rood.

 • Dagtotaal inclusief overuren: De werktijd (gepland of werkelijk) inclusief de bijkomende overuren voor de geselecteerde dag.

  Opmerking

  Deze teller brengt voor diensten en boekingen de werkelijke tijd in rekening indien deze is ingegeven. Indien niet, dan wordt de geplande tijd gebruikt.

  Deze teller is bijvoorbeeld nuttig om te kunnen inschatten wat de impact is van de planning op de overurentellers van de medewerker.

  Tip

  In een contract kan je optionele regels definiëren omtrent het verkrijgen van bijkomende overuren ter compensatie van bepaalde uitzonderlijke werktijden. Zo kan men bijvoorbeeld aangeven dat indien een medewerker op een zondag werkt, de gewerkte uren dubbel tellen in de berekening van de hoeveelheid werktijd, of dat indien een medewerker langer dan 10 uur per dag werkt, alle werkuren na die 10 uur voor 175 % meetellen. Indien het contract geen regels bevat omtrent het verkrijgen van bijkomende overuren, dan zal deze teller overeenkomen met de werkelijk geplande of gepresteerde werkuren.

Weektellers§

De weektellers zijn steeds van toepassing op de weken (van maandag tot zondag) van de dagen die de focus hebben (zie Datumfocus in de weekweergave)). Indien meerdere dagen van eenzelfde week de focus hebben, dan zullen de weektellers uiteraard enkel van toepassing zijn op die ene week. Indien dagen van meerdere weken de focus hebben, dan zullen de weektellers de som van de waardes voor elk van die weken tonen.

 • Week contracttijd: De contractuele werktijd voor de geselecteerde week.

  Dit is de tijd die de medewerker moet werken tijdens de geselecteerde week volgens het contract dat van toepassing is (bijvoorbeeld 38 uur per week).

  Deze teller houdt rekening met dagen waarop de medewerker niet moet werken (zoals bijvoorbeeld feestdagen). Deze worden in mindering gebracht bij het tonen van de contracttijd per week.

  Bijvoorbeeld, als er in het contract ingesteld is dat de medewerker 38 uur per week moet werken, dan zal deze teller voor een week met een feestdag een contracttijd aangeven van 30:24 uur (38:00 – 07:36) voor een dag waarop niet gewerkt moet worden.

 • Week geplande werktijd: De geplande werktijd (exclusief bijkomende overuren) voor de geselecteerde week.

  Opmerking

  Indien diensten of boekingen overlappen zal de overlappende periode slechts één keer meetellen. Pauzes worden van het totaal afgetrokken voor het deel dat ze met de diensten of boekingen overlappen. Deze teller houdt geen rekening met de werkelijke werktijd.

 • Week werkelijke werktijd: De werkelijke werktijd voor de geselecteerde week.

  Opmerking

  Overlappende periodes worden slechts één keer in rekening gebracht. Pauzes worden van het totaal afgetrokken voor het deel dat ze met de diensten of boekingen overlappen.

  Indien er voor de hele geselecteerde week geen werkelijke tijd is ingevoerd, dan zal de teller “n.v.t.” (niet van toepassing) weergeven. Zodra er voor één van de dagen van de week een werkelijke tijd ingevoerd is, dan zal de teller een waarde tonen. Indien er voor bepaalde dagen van de geselecteerde week (nog) geen werkelijke tijden ingevoerd zijn, dan zullen voor die dagen de geplande tijden in rekening gebracht worden.

 • Week verschil werktijd / contracttijd: Het verschil tussen de werktijd inclusief ziekteverlof en vakantie (gepland of werkelijk) en de contractuele werktijd voor de geselecteerde week.

  Opmerking

  Deze teller brengt voor diensten en boekingen de werkelijke tijd in rekening indien deze is ingegeven. Indien niet, dan wordt de geplande tijd gebruikt. Pauzes worden van het totaal afgetrokken voor het deel dat ze met de diensten of boekingen overlappen.

  Als er minder uren gewerkt worden dan verwacht, dan verschijnt de waarde in het groen. Als er meer uren gewerkt worden dan verwacht dan verschijnt de waarde in het rood.

 • Week verschil gepland / werkelijk: Het verschil tussen de geplande werktijd en de werkelijke werktijd voor de geselecteerde week.

  Als er minder uren werkelijk gepresteerd zijn dan gepland, dan verschijnt de waarde in het groen. Als er meer uren werkelijk gepresteerd zijn dan gepland, dan verschijnt de waarde in het rood.

 • Weektotaal inclusief overuren: De werktijd (gepland of werkelijk) inclusief de bijkomende overuren voor de geselecteerde week.

  Opmerking

  Deze teller brengt voor diensten en boekingen de werkelijke tijd in rekening indien deze is ingegeven. Indien niet, dan wordt de geplande tijd gebruikt.

  Tip

  In een contract kan je optionele regels definiëren omtrent het verkrijgen van bijkomende overuren ter compensatie van bepaalde uitzonderlijke werktijden. Zo kan je bijvoorbeeld aangeven dat indien een medewerker op een zondag werkt, de gewerkte uren dubbel tellen in de berekening van de hoeveelheid werktijd, of dat indien een medewerker langer dan 10 uur per dag werkt, alle werkuren na die 10 uur voor 175 % meetellen. Indien het contract geen regels omtrent het verkrijgen van bijkomende overuren bevat, dan zal deze teller overeenkomen met de werkelijk geplande of gepresteerde werkuren.

Maandtellers§

De maandtellers zijn steeds van toepassing op de maanden van de dagen die de focus hebben (zie Datumfocus in de weekweergave). Indien meerdere dagen van eenzelfde maand de focus hebben, dan zullen de maandtellers uiteraard enkel van toepassing zijn op die ene maand. Indien dagen van meerdere maanden de focus hebben, dan zullen de maandtellers de som van de waardes voor elk van die maanden tonen.

 • Maand contracttijd: De contractuele gemiddelde werktijd voor de geselecteerde maand.

  Indien bij de definitie van het contract geen waarde ingevuld is in het veld “Gemiddeld aantal uren per maand”, dan zal de teller “n.v.t.” (niet van toepassing) weergeven.

 • Maand geplande werktijd: De geplande werktijd (exclusief bijkomende overuren) voor de geselecteerde maand.

  Opmerking

  Indien diensten of boekingen overlappen zal de overlappende periode slechts één keer meetellen. Pauzes worden van het totaal afgetrokken voor het deel dat ze met de diensten of boekingen overlappen. Deze teller houdt geen rekening met de werkelijke werktijd.

 • Maand werkelijke werktijd: De werkelijke werktijd voor de geselecteerde maand.

  Opmerking

  Overlappende periodes worden slechts één keer in rekening gebracht. Pauzes worden van het totaal afgetrokken voor het deel dat ze met de diensten of boekingen overlappen.

  Indien er voor de hele geselecteerde maand geen werkelijke tijd is ingevoerd, dan zal de teller “n.v.t.” (niet van toepassing) weergeven. Zodra er voor één van de dagen van de maand een werkelijke tijd ingevoerd is, dan zal de teller een waarde tonen. Indien er voor bepaalde dagen van de geselecteerde maand (nog) geen werkelijke tijden ingevoerd zijn, dan zullen voor die dagen de geplande tijden in rekening gebracht worden.

 • Maand verschil werktijd / contracttijd: Het verschil tussen de werktijd inclusief ziekteverlof (gepland of werkelijk) maar zonder vakantie, en de gemiddelde werktijd (zoals gedefinieerd in het contract) voor de geselecteerde maand.

  Opmerking

  Deze teller brengt voor diensten en boekingen de werkelijke tijd in rekening indien deze is ingegeven. Indien niet, dan wordt de geplande tijd gebruikt. Pauzes worden van het totaal afgetrokken voor het deel dat ze met de diensten of boekingen overlappen.

  Indien bij de definitie van het contract geen waarde ingevuld is in het veld “Gemiddeld aantal uren per maand”, dan zal de teller “n.v.t.” (niet van toepassing) weergeven.

  Als er minder uren gewerkt worden dan verwacht, dan verschijnt de waarde in het groen. Als er meer uren gewerkt worden dan verwacht dan verschijnt de waarde in het rood.

 • Maand verschil gepland / werkelijk: Het verschil tussen de geplande werktijd en de werkelijke werktijd voor de geselecteerde maand.

  Als er minder uren werkelijk gepresteerd zijn dan gepland, dan verschijnt de waarde in het groen. Als er meer uren werkelijk gepresteerd zijn dan gepland, dan verschijnt de waarde in het rood.

Jaartellers§

De jaartellers zijn steeds van toepassing op de jaren van de dagen die de focus hebben (zie Datumfocus in de weekweergave). Indien meerdere dagen van eenzelfde jaar de focus hebben, dan zullen de jaartellers uiteraard enkel van toepassing zijn op dat ene jaar. Indien dagen van meerdere jaren de focus hebben, dan zullen de jaartellers de som van de waardes voor elk van die jaren tonen.

Let op

Een jaar voor de werktijd komt niet noodzakelijk overeen met een kalenderjaar. Bij het definiëren van een contract is het mogelijk om te bepalen op welke dag een jaar begint aan de hand van de instelling "Start van het jaar werktijd". Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld te tellen per seizoen in plaats van per kalenderjaar.

Bijvoorbeeld, als je voor de werktijd kiest voor 1 september als start van het jaar, dan zal een jaar voor de werktijd steeds lopen van 1 september tot en met 31 augustus het jaar erop.

De start van het jaar kan verschillend zijn voor de werktijd en vakantie. Het is bijvoorbeeld niet ongebruikelijk om de overuren per seizoen te tellen en de vakantie per kalenderjaar.
 • Jaar contracttijd: De contractuele gemiddelde werktijd voor het geselecteerde jaar.

  Indien bij de definitie van het contract geen waarde ingevuld is in het veld “Gemiddeld aantal uren per jaar”, dan zal de teller “n.v.t.” (niet van toepassing) weergeven.

 • Jaar geplande werktijd: De geplande werktijd (exclusief bijkomende overuren) voor het geselecteerde jaar.

  Opmerking

  Indien diensten of boekingen overlappen zal de overlappende periode slechts één keer meetellen. Pauzes worden van het totaal afgetrokken voor het deel dat ze met de diensten of boekingen overlappen. Deze teller houdt geen rekening met de werkelijke werktijd.

 • Jaar werkelijke werktijd: De werkelijke werktijd voor het geselecteerde jaar.

  Opmerking

  Overlappende periodes worden slechts één keer in rekening gebracht. Pauzes worden van het totaal afgetrokken voor het deel dat ze met de diensten of boekingen overlappen.

  Indien er voor het hele geselecteerde jaar geen werkelijke tijd is ingevoerd, dan zal de teller “n.v.t.” (niet van toepassing) weergeven. Zodra er voor één van de dagen van het jaar een werkelijke tijd ingevoerd is, dan zal de teller een waarde tonen. Indien er voor bepaalde dagen van het geselecteerde jaar (nog) geen werkelijke tijden ingevoerd zijn, dan zullen voor die dagen de geplande tijden in rekening gebracht worden.

 • Jaar verschil werktijd / contracttijd: Het verschil tussen de werktijd inclusief ziekteverlof (gepland of werkelijk) maar zonder vakantie, en de gemiddelde werktijd (zoals gedefinieerd in het contract) voor het geselecteerde jaar.

  Opmerking

  Deze teller brengt voor diensten en boekingen de werkelijke tijd in rekening indien deze is ingegeven. Indien niet, dan wordt de geplande tijd gebruikt. Pauzes worden van het totaal afgetrokken voor het deel dat ze met de diensten of boekingen overlappen.

  Indien bij de definitie van het contract geen waarde ingevuld is in het veld “Gemiddeld aantal uren per jaar”, dan zal de teller “n.v.t.” (niet van toepassing) weergeven.

  Als er minder uren gewerkt worden dan verwacht, dan verschijnt de waarde in het groen. Als er meer uren gewerkt worden dan verwacht dan verschijnt de waarde in het rood.

 • Jaar verschil gepland / werkelijk: Het verschil tussen de geplande werktijd en de werkelijke werktijd voor het geselecteerde jaar.

  Als er minder uren werkelijk gepresteerd zijn dan gepland, dan verschijnt de waarde in het groen. Als er meer uren werkelijk gepresteerd zijn dan gepland, dan verschijnt de waarde in het rood.

52-wekentellers§

De 52-wekentellers zijn jaartellers die steeds volledige weken in rekening brengen. In een klassiek jaar (van 365 of 366 dagen) zullen de start van het jaar en de start van de week niet noodzakelijk samenvallen, in een weekjaar wel. Een weekjaar zal meestal 52 volle weken duren maar kan ook 53 volle weken duren.

Een weekjaar in Yesplan begint steeds op de eerste maandag na de start van het jaar (afhankelijk van de instelling “Start van het jaar werktijd”) en loopt tot en met de zondag vóór de eerste maandag van het daaropvolgende jaar.

De 52-wekentellers zijn steeds van toepassing op de periode van de dagen die de focus hebben (zie Datumfocus in de weekweergave). Indien dagen van meerdere 52-wekenperiodes de focus hebben, dan zullen deze tellers “n.v.t.” (niet van toepassing) weergeven.

 • 52 weken contracttijd: De contractuele werktijd voor de geselecteerde periode van 52 of 53 weken (die start op de eerste maandag sinds de start van het werkjaar).

  De waarde wordt afgeleid van het werkregime zoals gedefinieerd in het contract dat van toepassing is. Bijvoorbeeld, indien de werknemer 38 uur per week moet werken, dan moeten ze op jaarbasis 52 weken van 38 uur presteren, min de dagen waarop de medewerker niet moet werken (zoals gedefinieerd in het contract, bijvoorbeeld feestdagen).

 • 52 Weken werktijd: De totale werktijd (gepland of werkelijk) voor de geselecteerde periode van 52 of 53 weken (die start op de eerste maandag sinds de start van het werkjaar).

  Opmerking

  Deze teller zal steeds een waarde tonen ongeacht of er werkelijke tijden zijn ingevoerd (in tegenstelling tot de teller “Jaar werkelijke werktijd”). Voor diensten of boekingen waarvoor er werkelijke tijden zijn ingevuld, worden de werkelijke tijden in rekening gebracht. Voor diensten of boekingen waarvoor er geen werkelijke tijden zijn ingevuld, worden gewoon de geplande tijden in rekening gebracht.

 • 52 weken verschil werktijd / contracttijd: Het verschil tussen de werktijd inclusief ziekteverlof en vakantie (gepland of werkelijk) en de contractuele werktijd voor de geselecteerde periode van 52 of 53 weken (die start op de eerste maandag sinds de start van het werkjaar).

 • 52 weken verschil werktijd / gemiddeld per jaar: Het verschil tussen de werktijd inclusief ziekteverlof (gepland of werkelijk) maar zonder vakantie voor de geselecteerde periode van 52 of 53 weken (die start op de eerste maandag sinds de start van het werkjaar), en de gemiddelde werktijd (zoals gedefinieerd in het contract).

  Opmerking

  Voor deze teller is het te werken aantal uren niet afgeleid van het werkregime zoals gedefinieerd in het contract (bijvoorbeeld 38 uur per week), maar gebaseerd op de waarde die ingevuld is bij “Gemiddeld aantal uren per jaar”.

  Indien bij de definitie van het contract geen waarde ingevuld is in het veld “Gemiddeld aantal uren per jaar”, dan zal de teller “n.v.t.” (niet van toepassing) weergeven.

 • 52 weken verschil gepland / werkelijk: Het verschil tussen de geplande werktijd en de werkelijke werktijd voor de geselecteerde periode van 52 of 53 weken (die start op de eerste maandag sinds de start van het werkjaar).

  Als er minder uren werkelijk gepresteerd zijn dan gepland, dan verschijnt de waarde in het groen. Als er meer uren werkelijk gepresteerd zijn dan gepland, dan verschijnt de waarde in het rood.

 • Werktijd tot en met geselecteerde week: De totale werktijd (gepland of werkelijk) van de eerste maandag sinds de start van het werkjaar tot en met de geselecteerde week.

  Voor diensten of boekingen waarvoor er werkelijke tijden zijn ingevuld, worden de werkelijke tijden in rekening gebracht. Voor diensten of boekingen waarvoor er geen werkelijke tijden zijn ingevuld, worden gewoon de geplande tijden in rekening gebracht.

Overurentellers§

Medewerkers moeten doorgaans een bepaald aantal uren per week te presteren. Deze hoeveelheid uren kan je in Yesplan ingeven in een contract als de waarde voor “Werktijd”.

Zo kan je bijvoorbeeld aangeven dat een full-time medewerker 38 uur per week moet presteren. We spreken van overuren indien de medewerker meer uren gepresteerd heeft dan wat er volgens deze contracttijd verwacht wordt.

Met Yesplan krijg je inzicht in de hoeveelheid overuren van de medewerkers tijdens het plannen. Hiervoor wordt op weekbasis de hoeveelheid werkuren bijgehouden die de medewerker die week gepresteerd heeft door de som te maken van:

 • Alle diensten en boekingen van de medewerker in die week (de pauzes worden van de werktijd afgetrokken, voor zover ze overlappen met de diensten of boekingen, en indien er werkelijke tijden zijn ingevoerd dan worden deze in rekening gebracht).
 • Het aantal vakantie-uren die de medewerker die week heeft opgenomen (onbeschikbaarheden van het type “Vakantie”).
 • Het aantal uren dat de medewerker ziek was die week (onbeschikbaarheden van het type “Ziekteverlof”).
 • Het aantal overuren uit voorgaande weken die gedurende de week opgenomen worden als compensatieverlof (onbeschikbaarheden van het type “Compensatieverlof”).
 • De bijkomende overuren ter compensatie van bepaalde uitzonderlijke werktijden (zoals gedefinieerd in het contract).

Door dit totaal te vergelijken met het aantal uren dat de medewerker moet werken volgens het contract gedurende die week, bekomen we de hoeveelheid overuren.

Bij de definitie van een contract kan je aangeven dat voor dagen met bepaalde datumdecoraties de medewerker niet moet werken (bijvoorbeeld op feestdagen). Bij het berekenen van de hoeveelheid overuren worden deze uiteraard in rekening gebracht en wordt de totale te verwachten werktijd voor die week hiermee verminderd.

De overurentellers worden jaarlijks automatisch opnieuw ingesteld op 0.

Tip

Datumdecoraties kunnen een grote invloed hebben op het berekenen van overuren. Zorg er dan ook voor dat enkel beheerders datumdecoraties aan kunnen passen:

 1. Ga als beheerder naar “Systeeminstellingen” > “Systeemvoorkeuren” > “Systeemvoorkeuren”.
 2. Kies “Enkel beheerders” in de keuzelijst naast “Gebruikers die datumdecoraties kunnen aanpassen”.

De tellers voor onregelmatige werkuren brengen de werkuren op onregelmatige tijden in kaart, op jaarbasis.

Let op

Een jaar voor de werktijd komt niet noodzakelijk overeen met een kalenderjaar. Bij het definiëren van een contract is het mogelijk om te bepalen op welke dag een jaar begint aan de hand van de instelling “Start van het jaar werktijd”. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld te tellen per seizoen in plaats van per kalenderjaar.

Bijvoorbeeld, als je voor de werktijd kiest voor 1 september als start van het jaar, dan zal een jaar voor de werktijd steeds lopen van 1 september tot en met 31 augustus het jaar erop.

De start van het jaar kan verschillend zijn voor de werktijd en vakantie. Het is bijvoorbeeld niet ongebruikelijk om de overuren per seizoen te tellen en de vakantie per kalenderjaar.

Je kan overuren in Yesplan raadplegen aan de hand van de volgende tellers:

 • Totaal overuren dag: Het totaal aantal overuren, inclusief de bijkomende overuren, voor de geselecteerde dag.

  Dit is in functie van de tijd die de medewerker moet werken volgens het contract dat van toepassing is. Bijvoorbeeld, als er in het contract ingesteld is dat de medewerker 38 uur per week moet werken, dan zal deze teller voor elk van de weekdagen een contracttijd aangeven van 7:36 uur, 1/5de van de week. Voor de dagen in het weekend zal de contracttijd “0” zijn. Indien de werktijd per dag van de week opgegeven is, dan zal het exacte aantal te presteren uren voor de geselecteerde dag verschijnen.

  Indien er op de geselecteerde dag niet moet gewerkt worden (bijvoorbeeld op een feestdag), dan zal de contracttijd voor die dag “0” zijn.

  Als er overuren gepresteerd worden op de geselecteerde dag, dan verschijnt de waarde (een positief getal, bijvoorbeeld ‘+2:00’), in het rood. Als er minder uren gewerkt worden dan verwacht dan verschijnt de waarde (een negatief getal, bijvoorbeeld ‘–1:30’) in het groen.

 • Totaal overuren week: Het totaal aantal overuren, inclusief de bijkomende overuren, voor de geselecteerde week.

  Als er in totaliteit tijdens de geselecteerde week overuren gepresteerd worden, dan verschijnt de waarde (een positief getal, bijvoorbeeld ‘+2:00’) in het rood. Als er minder uren gewerkt worden dan verschijnt de waarde (een negatief getal, bijvoorbeeld ‘–1:30’) in het groen.

 • Bijkomende overuren dag: Het totaal aantal bijkomende overuren (gebaseerd op de regels per dag) dat in rekening gebracht wordt voor de geselecteerde dag.

  In een contract kan je optionele regels definiëren omtrent het verkrijgen van bijkomende overuren ter compensatie van bepaalde uitzonderlijke werktijden. Zo kan je bijvoorbeeld aangeven dat indien een medewerker op een zondag werkt, de gewerkte uren dubbel tellen in de berekening van de hoeveelheid werktijd, of aangeven dat indien een medewerker langer dan 10 uur per dag werkt, alle werkuren na die 10 uur voor 175 % meetellen.

  Bijvoorbeeld, indien in het contract gedefinieerd is dat alle overuren op zondag tweemaal zullen meetellen, en de medewerker presteert op een zondag 4 overuen, dan zullen deze voor 8 uur meetellen in de berekening van de overuren van de week waarin die zondag valt. Er verschijnen bijgevolg voor die dag 4 uur bijkomende overuren.

  Indien het contract geen regels bevat omtrent het verkrijgen van bijkomende overuren per dag, dan zal deze teller “n.v.t.” (niet van toepassing) weergeven. Deze teller zal enkel de bijkomende overuren tonen die per dag worden berekend. Indien er ook regels op weekbasis van toepassing zijn, dan tellen deze hier niet mee (dit kan wel via de teller “Bijkomende overuren dag + week”).

 • Bijkomende overuren week: Het totaal aantal bijkomende overuren (gebaseerd op de regels per week) die in rekening gebracht worden voor de geselecteerde week.

  In een contract kan je optionele regels op weekbasis definiëren omtrent het verkrijgen van bijkomende overuren ter compensatie van bepaalde uitzonderlijke werktijden. Zo kan je bijvoorbeeld aangeven dat een medewerker die langer dan 38 uur per week werkt, alle gewerkte uren bovenop die 38 uur aan 150 % gecompenseerd krijgt.

  Indien het contract geen regels bevat omtrent het verkrijgen van bijkomende overuren per week, dan zal deze teller “n.v.t.” (niet van toepassing) weergeven. Deze teller zal enkel de bijkomende overuren tonen die op weekbasis worden berekend. Als er ook regels per dag van toepassing zijn, dan tellen deze hier niet mee (dit kan wel via de teller “Bijkomende overuren dag + week”).

 • Bijkomende overuren dag + week: Het totaal aantal bijkomende overuren gebaseerd op de regels per dag en de regels per week die in rekening gebracht worden voor de geselecteerde week.

  Deze teller komt overeen met de som van de tellers “Bijkomende overuren dag” en “Bijkomende overuren week” voor elk van de dagen van de week. Met andere woorden, deze teller berekent het bijkomende aantal overuren door zowel de regels voor bijkomende overuren per dag als de regels voor bijkomende overuren per week te tellen.

 • Overuren tot en met huidige week: Het totaal aantal overuren, inclusief de bijkomende overuren, vanaf de start van het werkjaar tot en met de huidige week (de week van vandaag).

  Dit is dus de som van de overuren van al de weken die deel uitmaken van die periode.

  Als er in totaliteit tijdens die periode overuren gepresteerd worden, dan verschijnt de waarde (een positief getal, bijvoorbeeld ‘+21:00’) in het rood. Als er minder uren gewerkt worden dan verwacht dan verschijnt de waarde (een negatief getal, bijvoorbeeld ‘–3:45’) in het groen.

 • Overuren tot en met geselecteerde week: Het totaal aantal overuren, inclusief de bijkomende overuren, vanaf de start van het werkjaar tot en met de geselecteerde week.

  Dit is dus de som van de overuren van al de weken die deel uitmaken van die periode.

  Als er in totaliteit tijdens die periode overuren gepresteerd worden, dan verschijnt de waarde (een positief getal, bijvoorbeeld ‘+21:00’) in het rood. Als er minder uren gewerkt worden dan verwacht dan verschijnt de waarde (een negatief getal, bijvoorbeeld ‘–3:45’) in het groen.

 • Werktijd inclusief overuren 52 weken: De totale werktijd (gepland of werkelijk), inclusief de bijkomende overuren, voor de geselecteerde periode van 52 of 53 weken (die start op de eerste maandag sinds de start van het werkjaar).

 • Totaal overuren 52 weken: Het totaal aantal overuren, inclusief de bijkomende overuren, voor de geselecteerde periode van 52 of 53 weken (die start op de eerste maandag sinds de start van het werkjaar).

  Dit is dus de som van de overuren van al de weken die deel uitmaken van het geselecteerde weekjaar. De weken in de toekomst (ná de week van vandaag) zullen enkel meetellen indien er voor die week een planning is ingevoerd.

  Als er in totaliteit tijdens het geselecteerde jaar overuren gepresteerd worden, dan verschijnt de waarde (een positief getal, bijvoorbeeld ‘+21:00’) in het rood. Als er minder uren gewerkt worden dan verwacht dan verschijnt de waarde (een negatief getal, bijvoorbeeld ‘–3:45’) in het groen.

Overurenteller opnieuw instellen§

Het is mogelijk om het aantal overuren van een medewerker opnieuw in te stellen naar een bepaalde waarde op een bepaalde datum. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn indien er een deel van de overuren wordt uitbetaald, en slechts het resterend deel overblijft om op te nemen als compensatieverlof.

Dit doe je via het tabblad “Contracten” van het infovenster van de resource bij de velden “Overurenteller opnieuw instellen”. Vermits overuren op weekbasis worden berekend zal de opgegeven datum steeds een maandag moeten zijn.

Vakantietellers§

De vakantietellers geven inzicht in de hoeveelheid opgenomen en op te nemen uren vakantie op jaarbasis.

Deze tellers zullen enkel een waarde tonen indien er bij het contract dat van toepassing is voor de medewerker ook effectief een waarde ingevuld is voor het aantal uren vakantie. De vakantietellers worden jaarlijks automatisch opnieuw ingesteld op 0.

Let op

Een jaar voor de vakantie komt niet noodzakelijk overeen met een kalenderjaar. Bij het definiëren van een contract is het mogelijk om te bepalen op welke dag een jaar begint aan de hand van de instelling “Start van het jaar vakantie”. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld te tellen per seizoen in plaats van per kalenderjaar.

Bijvoorbeeld, als je voor de vakantie kiest voor 1 september als start van het jaar, dan zal een jaar voor de vakantie steeds lopen van 1 september tot en met 31 augustus het jaar erop.

De start van het jaar kan verschillend zijn voor de werktijd en vakantie. Het is bijvoorbeeld niet ongebruikelijk om de overuren per seizoen te tellen en de vakantie per kalenderjaar.

Je kan de stand van de uren van de vakantie in Yesplan raadplegen aan de hand van de volgende tellers:

 • Vakantie gepland: Het totaal aantal uren vakantie die reeds ingepland zijn voor het geselecteerde vakantiejaar.
 • Vakantie te plannen: Het totaal aantal uren vakantie die nog ingepland moeten worden voor het geselecteerde vakantiejaar.
 • Vakantie gepland tot en met geselecteerde dag: Het totaal aantal uren vakantie die reeds ingepland zijn vanaf de start van het vakantiejaar tot en met de geselecteerde dag.
 • Vakantie beschikbaar na geselecteerde dag: Het totaal aantal uren vakantie die nog beschikbaar zijn (om in te plannen of op te nemen) ná de geselecteerde dag tot aan het einde van het vakantiejaar.
 • Vakantie opgenomen tot en met vandaag: Het totaal aantal uren vakantie die reeds opgenomen zijn door de medewerker, dus vanaf de start van het vakantiejaar tot en met vandaag.
 • Vakantie op te nemen na vandaag: Het totaal aantal uren vakantie die nog op te nemen zijn door de medewerker, dus ná vandaag tot aan het einde van het vakantiejaar.

Vakantieteller opnieuw instellen§

Het is mogelijk om het aantal resterende uren vakantie van een medewerker opnieuw in te stellen. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn indien een medewerker een deel van de vakantie kan meenemen naar een volgend jaar, of bij de start van een nieuwe medewerker.

Dit doe je via het tabblad “Contracten” van het infovenster van de resource bij de velden “Vakantieteller opnieuw instellen”.

De waarde die je er invult geldt als nieuwe startwaarde vanaf die datum. Een voorbeeld: stel, het jaar start op 1 januari en de medewerker heeft gedurende 1 jaar recht op 152 uren vakantie. Als je de teller opnieuw instelt op 1 mei met de waarde 114:00 (114 uren), dan zal de medewerker vanaf die datum tot aan het einde van het jaar (in dit geval 31 december) recht hebben op 114 uren vakantie, ongeacht het aantal uren vakantie die gepland of opgenomen zijn tussen 1 januari en 1 mei. Merk ook op dat de vakantietellers jaarlijks op de datum van de start van het jaar sowieso automatisch opnieuw ingesteld worden op 0.

Tellers van onregelmatige werkuren§

Onregelmatige werkuren zijn de werkuren die buiten de normale werktijd vallen, bijvoorbeeld tussen 18:00 en 06:00, of tijdens het weekend. Werken tijdens deze periodes wordt beschouwd als onregelmatig, en kan recht geven op een onregelmatigheidstoeslag (voor bepaalde medewerkers onder bepaalde voorwaarden).

Een Yesplan-beheerder kan de definitie van onregelmatige tijden instellen in “Systeeminstellingen” > “Teamplanner” > “Werkuren”. Per weekdag kan je de periode opgeven die als onregelmatig wordt beschouwd. Verder is het mogelijk om aan te geven dat bepaalde dagen, zoals bijvoorbeeld feestdagen, in hun geheel als onregelmatig zijn (door middel van een bepaalde datumdecoratie).

Tip

Datumdecoraties kunnen een grote invloed hebben op het berekenen van werkuren. Zorg er dan ook voor dat enkel beheerders datumdecoraties aan kunnen passen:

 1. Ga als beheerder naar “Systeeminstellingen” > “Systeemvoorkeuren” > “Systeemvoorkeuren”.
 2. Kies “Enkel beheerders” in de keuzelijst naast “Gebruikers die datumdecoraties kunnen aanpassen”.

De tellers voor onregelmatige werkuren brengen de werkuren op onregelmatige tijden in kaart, op jaarbasis.

Let op

Een jaar voor de werktijd komt niet noodzakelijk overeen met een kalenderjaar. Bij het definiëren van een contract is het mogelijk om te bepalen op welke dag een jaar begint aan de hand van de instelling “Start van het jaar werktijd”. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld te tellen per seizoen in plaats van per kalenderjaar.

Bijvoorbeeld, als je voor de werktijd kiest voor 1 september als start van het jaar, dan zal een jaar voor de werktijd steeds lopen van 1 september tot en met 31 augustus het jaar erop.

De tellers van onregelmatige werkuren maken gebruik van de start van het jaar van de werktijd.

Je kan de onregelmatige werkuren in Yesplan raadplegen aan de hand van de volgende tellers:

 • Geplande onregelmatige uren: Het aantal geplande werkuren op onregelmatige tijden.

  Dit is de totale tijd dat een medewerker ingepland is op onregelmatige tijden voor het gehele geselecteerde jaar. Deze teller houdt geen rekening met werkelijke tijden.

 • Werkelijke onregelmatige uren: Het aantal werkelijke werkuren op onregelmatige tijden.

  Dit is de totale tijd dat een medewerker werkelijk op onregelmatige tijden gewerkt heeft voor het gehele geselecteerde jaar.

  Indien er op geen enkele dag van het geselecteerde jaar werkelijke tijden zijn ingevoerd, dan zal deze teller de waarde “n.v.t.” (niet van toepassing) weergeven. Zodra er voor minstens één dag van het geselecteerde jaar werkelijke tijden zijn ingevoerd zal deze teller een waarde bevatten. In dat geval zal deze teller voor de overige dagen waarvoor er (nog) geen werkelijke tijden zijn ingevoerd dan de geplande tijd in rekening brengen.

 • Verschil geplande / werkelijke onregelmatige uren: Het verschil tussen het aantal geplande werkuren op onregelmatige tijden en het aantal werkelijke werkuren op onregelmatige tijden.

  Deze tijden worden geteld voor het gehele geselecteerde jaar.

  Indien het aantal werkelijke gepresteerde onregelmatige werkuren minder is dat het aantal geplande onregelmatige werkuren, dan verschijnt de waarde (een negatief getal, bijvoorbeeld ‘–3:45’) in het groen. In het andere geval verschijnt de waarde (een positief getal, bijvoorbeeld ‘+21:00’) in het rood.

 • Percentage onregelmatige uren: Het percentage van het aantal werkuren op onregelmatige tijden ten opzichte van het totaal aantal werkuren (gepland of werkelijk).

  Deze tijden worden geteld voor het gehele geselecteerde jaar.

  Indien er werkelijke tijden zijn ingevoerd, dan zullen deze in rekening gebracht worden. Indien niet, dan maakt deze teller gebruik van de geplande tijden.