Inleiding§

De Yesplan zoektaal is een taal die het mogelijk maakt om te zoeken naar bepaalde informatie in Yesplan. Dit doe je door het uitvoeren van zoekopdrachten (queries).

In zijn meest eenvoudige vorm bestaat een zoekopdracht uit het opvragen van alle elementen (zoals evenementen, resources, contacten, enz.) met een bepaalde naam. De kracht van de zoektaal ligt echter in de mogelijkheid om specifiek te zoeken op een brede waaier van eigenschappen van die elementen, zoals het soort element (evenement, resource, contact, enz.), een datum, een bepaalde periode, een label, een bepaalde waarde van een customdataveld, enzovoort.

Het resultaat van een zoekopdracht is een lijst van elementen die voldoen aan de eigenschappen die in de zoekopdracht gevraagd werd.

Dit document bestaat uit twee delen:

  1. Beschrijving van de algemene werking van de zoektaal en hoe zoekopdrachten samengesteld worden.
  2. Naslagwerk van de mogelijkheden van de zoektaal.

De zoektaal§

Zoekvensters§

In Yesplan zijn er twee soorten zoekvensters: het algemene zoekvenster en de zoekvensters voor specifieke elementen (evenementen, resources, contacten en taken).

In elk van de zoekvensters kan je in het zoekveld bovenaan een zoekopdracht invoeren. De lijst van resultaten die getoond worden in het zoekvenster zal dan beperkt worden tot deze die overeenkomen met de zoekopdracht. In een specifiek zoekvenster zijn de resultaten bovendien beperkt tot de eigen soort. Zo kunnen in het zoekvenster voor contacten geen evenementen opgevraagd worden. Verder kunnen de zoekresultaten ook gefilterd worden zodat enkel gezocht wordt binnen de elementen die tot je eigen team behoren.

Specifieke zoekvensters worden opgeroepen door te klikken op het menu-item “Zoek…” van de navigatiemenu-items “Evenementen”, “Resources”, “Contacten” of “Taken”.

In het algemene zoekvenster kan je zoeken doorheen alle elementen, ongeacht hun soort. Dit zoekvenster wordt opgeroepen door te klikken op het navigatiemenu-item “Zoeken”.

In de zoekvensters kan je ook een zoekopdracht bewaren voor hergebruik. Dit doe je door “Bewaarde zoekopdrachten” aan te klikken en vervolgens een zoekopdracht aan te maken (“Voeg zoekopdracht toe”), of een bestaande te kiezen. De geselecteerde zoekopdracht wordt meteen uitgevoerd. Je kan de bewaarde zoekopdrachten ook aanpassen via de “Wijzigen” knop.

Opbouw van een zoekopdracht§

In de meest algemene vorm bestaat een zoekopdracht die je in Yesplan kan opschrijven uit 3 onderdelen met als vorm:

scope:keyword:word

Een paar voorbeelden:

De scope van een zoekopdracht bepaalt binnen welk soort element er gezocht wordt. Indien je enkel op zoek bent naar evenementen dan gebruik je event als scope, voor resources gebruik je resource, enzovoort. Het overzicht van scopes onderaan dit document toont een lijst van alle scopes die door Yesplan ondersteund worden. Merk op dat een scope steeds een Engelstalige term is, ook al staat Yesplan ingesteld op de Nederlandse taal.

Het keyword bepaalt op welke eigenschap van een element er gezocht wordt. Enkele voorbeelden hiervan zijn name, location, date, label, enzovoort. Het overzicht van keywords onderaan dit document toont een lijst van alle geldige keywords die je kan gebruiken in de Yesplan zoektaal, alsook de scope waarin ze van toepassing zijn. Merk ook op dat een keyword steeds een Engelstalige term is, ook al staat Yesplan ingesteld op de Nederlandse taal.

Het word is het laatste onderdeel van een zoekopdracht. Dit beschrijft de tekstuele waarde waarop je zoekt binnen de eigenschap die je hebt aangegeven aan de hand van het keyword. Zo zal de zoekopdracht resource:role:geluid zoeken naar alle resources waarvan een rol de naam ‘geluid’ bevat. Merk op dat het word dat opgegeven wordt in de zoekopdracht (bijvoorbeeld ‘geluid’) slechts een onderdeel moet zijn van de effectieve waarde in Yesplan. Zo zal de voorgaande zoekopdracht ook alle resources met een rol ‘geluidstechnicus’ terugvinden.

Merk op dat het word hoofdletterongevoelig is; ‘jan’ geeft dus hetzelfde resultaat als ‘Jan’.

Eenvoudige zoekopdrachten§

We lichten bovenstaande concepten verder toe aan de hand van enkele voorbeelden.

Beschouw de onderstaande zoekopdracht:

event:name:othello

Deze zoekopdracht heeft als scope event, als keyword name en als word othello.

Het resultaat van deze zoekopdracht zal een lijst zijn van alle evenementen, waarvan de naam ‘othello’ bevat. Het word moet dus niet exact overeenkomen met de waarde van de eigenschap, maar kan een onderdeel van de waarde zijn. In het onderstaande voorbeeld zie je dat de evenementen met naam “Othello”, “Othello 1”, “Othello 2” en “Othello 3” als resultaat getoond worden. Merk op dat deze regel geldt voor de meeste keywords waarbij de gezochte eigenschap een naam of een stukje tekst is, zoals name. Echter, bij keywords waarbij de gezochte eigenschap een een datum of een getal is, zal de overeenkomst exact moeten zijn.

Merk op dat een word geen spaties mag bevatten. Als een zoekterm toch spaties bevat, dan wordt dit mogelijk door dubbele aanhalingstekens ("…") rond het word te plaatsen, bijvoorbeeld:

group:name:"The Film Festival"

Het resultaat van deze zoekopdracht zal bijvoorbeeld de evenementgroep met als naam ‘The Film Festival’ bevatten.

Naast spaties mag een word volgende tekens niet bevatten: * # : ( ). Deze maken immers deel uit van de syntaxis van de zoektaal, zoals verderop duidelijk zal worden. Indien men één van deze tekens toch wil opnemen in een word, dan moet men eveneens dubbele aanhalingstekens gebruiken.

Indien het soort element dat je wilt opzoeken niet van belang is, dan kan je de scope van een zoekopdracht weglaten in het algemene zoekvenster. Stel dat we bijvoorbeeld naar alle elementen binnen Yesplan willen zoeken die een label ‘verhuur’ hebben. Dit kan aan de hand van volgende zoekopdracht:

label:verhuur

Het resultaat is een lijst van verschillende soorten elementen, bijvoorbeeld een evenement, een resource en een contact. Je vindt een volledig overzicht van keywords die dit toelaten onder keywords met standaardscopes.

Tenslotte is het ook mogelijk om ook het keyword weg te laten in een zoekopdracht en enkel een word op te geven. In dat geval zal de zoektaal álle elementen in Yesplan zoeken waarvan de naam het word bevat.

Bijvoorbeeld:

othe

Het resultaat van deze zoekopdracht zal de evenementen “Othello”, “Othello 1”, “Othello 2”, “Othello 3”, alsook de evenementgroep “Othello productie” tonen.

Afwezigheid van waardes§

Een speciaal geval dat ondersteund wordt binnen de zoektaal is een leeg word met aanhalingstekens eromheen (""). Als je dit gebruikt zal de afwezigheid van een waarde voor het keyword afgetoetst worden. Zo zal onderstaande zoekopdracht alle personen opvragen die geen label hebben.

person:label:""

De afwezigheid van een waarde wordt enkel afgetoetst daar waar het keyword van toepassing is. Bij resources is bijvoorbeeld het keyword team enkel van toepassing op resources van het type “Persoon”, omdat enkel zulke resources deel kunnen uitmaken van een team. De onderstaande zoekopdracht vraagt alle resources op waarbij het team keyword van toepassing is maar er geen waarde is. Het resultaat is alle resources van het type “Persoon” die geen deel uitmaken van een team. Resources van andere types komen niet voor in het resultaat.

resource:team:""

Indien je een overzicht wenst van evenementen zonder locatie, kan je de volgende zoekopdracht gebruiken:

event:location:""

Hou er wel rekening mee dat evenementgroepen zich wat anders gedragen:

group:location:""
group:location:theaterzaal

Voor de eerste zoekopdracht zullen enkel evenementgroepen verschijnen waarvan geen van de evenementen een locatie heeft. Voor de tweede zoekopdracht zullen enkel evenementgroepen verschijnen waarvan minstens één evenement plaatsvindt in de Theaterzaal.

Gebruik van een joker§

Om aan te geven dat het er niet toe doet wat de waarde is van een bepaalde eigenschap, kan je de zogenaamde joker (wildcard) gebruiken. Deze joker wordt neergeschreven als een asterisk-symbool (*). De joker werkt als het omgekeerde van een leeg word ("") en toetst de aanwezigheid van een waarde af.

Onderstaande zoekopdracht haalt alle resources op van om het even welk type:

resource:type:*

Merk op dat wanneer je een joker gebruikt als word, er enkel resultaten worden teruggegeven waarvoor er voor het gebruikte keyword een waarde is.

Beschouw bijvoorbeeld onderstaande zoekopdracht:

person:label:*

Deze zoekopdracht zal alle personen opvragen die een label hebben; personen zonder label zullen niet getoond worden.

Wanneer een keyword niet van toepassing is, kan er ook geen waarde zijn. Onderstaande zoekopdracht vraagt alle resources op die deel uitmaken van een team. Dit zullen steeds resources van het type “Persoon” zijn: het team keyword is enkel van toepassing op zulke resources omdat enkel deze deel kunnen uitmaken van een team.

resource:team:*

De joker kan ook als keyword aangewend worden. Zo zal onderstaande zoekopdracht alle contacten opvragen waarvan om het even welke eigenschap de waarde ‘jan’ bevat.

contact:*:jan

Gebruik van datums en periodes§

De zoektaal biedt uitgebreide functionaliteit aan om vragen te stellen waarbij de gezochte eigenschap een bepaalde datum is, of in een bepaalde periode valt.

Bij datums kan er gezocht worden naar een exacte overeenkomst met een bepaalde datum. Een datum wordt opgegeven in het formaat dd-mm-jjjj (dag, maand, jaar). Zo zal onderstaande zoekopdracht alle evenementen opvragen die plaats vinden op 28 maart 2013:

event:date:28-03-2013

Opmerking

Bij keywords waarbij de gezochte eigenschap een datum is, gelden er dus andere regels voor het vinden van een overeenkomst dan bij tekstuele eigenschappen. Bij tekstuele eigenschappen geldt dat er een overeenkomst is als de waarde van de eigenschap het opgegeven word bevat. Bij datums zal de overeenkomst exact zijn.

De zoektaal biedt ook de mogelijkheid om een periode te gebruiken als word. Een periode wordt genoteerd door middel van twee datums die gescheiden worden door TO. Merk op dat het noodzakelijk is om de datums te scheiden van TO met een spatie. Hierbij geldt dat er een overeenkomst is, als de datum binnen de opgegeven periode valt. Zo kunnen we bijvoorbeeld alle evenementen opvragen van 15 maart tot en met 30 maart 2013 door middel van onderstaande zoekopdracht:

event:date:15-03-2013 TO 30-03-2013

Naast het zoeken op een specifieke datum, of naar een specifieke periode, biedt de zoektaal ook nog een aantal speciale words aan die gebruikt kunnen worden om te selecteren op datum.

Bijvoorbeeld:

event:date:#today

Deze zoekopdracht maakt gebruik van het word #today om de vraag te beperken tot alle evenementen die vandaag plaatsvinden. Gelijkaardige speciale words zijn:

Word Beschrijving
#tomorrow de datum komt overeen met morgen
#yesterday de datum komt overeen met gisteren
#thisweek de datum valt tijdens de huidige kalenderweek; dit is de week die start op de meest recente maandag en loopt tot en met de volgende zondag
#previousweek de datum valt in de voorbije kalenderweek; dit is de week die eindigt voor de meest recente maandag
#nextweek de datum valt in de volgende kalenderweek; dit is de week die begint na de volgende zondag
#thismonth de datum valt in de huidige kalendermaand
#previousmonth de datum valt in de vorige kalendermaand
#nextmonth de datum valt in de volgende kalendermaand
#thisyear de datum valt binnen het huidige kalenderjaar
#previousyear de datum valt binnen het voorbije kalenderjaar
#nextyear de datum valt binnen het volgende kalenderjaar
#nextXdays de datum valt in de X aantal kalenderdagen volgend op vandaag; #next1days is hetzelfde als #tomorrow
#previousXdays de datum valt in de X aantal kalenderdagen voorafgaand aan vandaag; #previous1days is hetzelfde als #yesterday
#nextXweeks de datum valt in de X aantal kalenderweken volgend op de kalenderweek van vandaag; #next1weeks is hetzelfde als #nextweek
#previousXweeks de datum valt in de X aantal kalenderweken voorafgaand aan de kalenderweek van vandaag; #previous1weeks is hetzelfde als #previousweek
#nextXmonths de datum valt in de X aantal kalendermaanden volgend op de kalendermaand van vandaag; #next1months is hetzelfde als #nextmonth
#previousXmonths de datum valt in de X aantal kalendermaanden voorafgaand aan de kalendermaand van vandaag; #previous1months is hetzelfde als #previousmonth
#nextXyears de datum valt in de X aantal kalenderjaren volgend op het kalenderjaar van vandaag; #next1years is hetzelfde als #nextyear
#previousXyears de datum valt in de X aantal kalenderjaren voorafgaand aan het kalenderjaar van vandaag; #previous1years is hetzelfde als #previousyear

Merk op dat bij de #nextX… en #previousX… keywords de X dient vervangen te worden door een cijfer; event:date:#nextXdays zal niet werken, event:date:#next7days wel.

Bevragen van custom data§

We kunnen met de zoektaal ook Yesplan elementen zoeken op basis van de waarde van customdatavelden. Hiervoor moet het keyword van het customdataveld gebruikt worden als keyword in de zoekopdracht. Je kan in Yesplan keywords van customdatavelden automatisch laten genereren of zelf instellen.

Tip

Zie de sectie Keyword voor meer informatie over het automatisch of manueel instellen van keywords in de systeeminstellingen.

In onderstaand voorbeeld zie je een customdataveld met het label “Manager”, dat automatisch het keyword production_info_manager krijgt.

Je kan dan vervolgens alle resources opvragen waarvan de “Manager” “Sarah Peeters” is met de volgende zoekopdracht:

resource:production_info_manager:"Sarah Peeters"

Tip

Wil je in een infovenster het keyword van customdatavelden makkelijk achterhalen? Druk dan de toetsen CTRL-ALT (Windows) of CTRL-Option (macOS) in: het label van het veld verandert in het keyword. Wil je het keyword kopiëren? Klik het label dan aan terwijl je diezelfde toetsen ingedrukt houdt.

Onderstaande afbeelding toont de definitie van een customdataveld met het label “Operator” waaraan de beheerder zelf het keyword operator heeft toegekend.

Alle resourceboekingen waarbij dit customdataveld de waarde “Jan Janssens” heeft kunnen dan opgevraagd worden met de volgende zoekopdracht:

resourcebooking:operator:"Jan Janssens"

Opmerking

Als je zelf een keyword instelt voor een customdataveld, kan je het automatisch genereerde keyword niet gebruiken in de zoektaal voor dat veld:

  • De zoekopdracht resourcebooking:production_info_operator:"Jan Janssens" zal niet meer werken als voor dat veld het keyword “operator” toegekend is.
  • Je kan dan wel resourcebooking:operator:"Jan Janssens" gebruiken.

Bij het zoeken naar een Ja/Nee-veld moet de waarde in het Engels opgegeven worden. Gebruik dus de waarden yes, no, true of false. Als je bijvoorbeeld een customdataveld wilt bevragen om beschadigde resources op te zoeken, dan kan je de volgende zoekopdracht gebruiken:

resource:properties_state_damaged:yes

Je kan ten slotte ook zoeken naar de publicatiestatus van een evenement in de ticketing-integratie:

Bevragen van numerieke velden§

Bij keywords waarbij de gezochte eigenschap een getal is, gelden er andere regels voor het vinden van een overeenkomst dan bij tekstuele eigenschappen.

Bij tekstuele eigenschappen geldt dat er een overeenkomst is als de waarde van de eigenschap het opgegeven word bevat. Bijvoorbeeld, de zoekopdracht event:name:othello zal een evenement genaamd “Othello” vinden alsook een evenement genaamd “Othello 2”.

Bij getallen geldt dat er een overeenkomst is als de waarde exact overeenkomt. Bijvoorbeeld, wanneer vrije_plaatsen het keyword is van een numeriek customdataveld, dan zal het resultaat van de zoekopdracht event:vrije_plaatsen:23 enkel die evenementen vinden waarbij de waarde van het customdataveld exact ‘23’ is, maar niet de evenementen waarbij de waarde van het customdataveld ‘123’ of ‘234’ is.

Merk op dat deze exacte overeenkomst niet geldt voor gewone invulvelden waar je (al dan niet altijd) een getal invult. Een numeriek invulveld is een specifiek type customdataveld.

Bevragen van adressen van contacten§

Een contact kan een of meerdere adressen hebben. Elk van deze adressen zijn van een bepaald adrestype. Er is per contact steeds één adres die als “standaard” gemarkeerd wordt, het standaardadres. Adrestypes worden beheerd via de systeeminstellingen.

De keywords address, street, zip, city, country en countrycode bevragen steeds het standaardadres. De zoektaal voorziet echter ook keywords voor al de verschillende types van adressen die bij een contact kunnen voorkomen. Deze varianten worden gevormd door het standaard keyword, voorafgegaan door de naam van het adrestype en een _ (underscore).

Bijvoorbeeld, voor het adrestype “Facturatie” zijn de varianten de keywords facturatie_address, facturatie_street, facturatie_zip, facturatie_city, facturatie_country en facturatie_countrycode.

Merk op, bij het samenstellen van het keyword gelden dezelfde regels als bij de automatische toekenning van keywords voor customdatavelden: spaties en speciale karakters (zoals ! ? ; enzovoort) worden verwijderd, en hoofdletters worden omgezet naar kleine letters. (Een beheerder kan het keyword ook terugvinden bij de systeeminstellingen, onder het tabblad “Contacten” bij het onderdeel “Adrestypes”.)

Bijvoorbeeld, voor het adrestype “Siège Social” zijn de keywords siegesocial_address, siegesocial_zip, enzovoort.

De varianten van de keywords bevragen steeds het adres van een bepaald adrestype, ongeacht of dit adres gemarkeerd is als het standaardadres.

Bijvoorbeeld, met de zoekopdracht contact:city:Gent zoek je alle contacten waarvan de woonplaats van het standaardadres “Gent” bevat. Met de zoekopdracht contact:facturatie_city:Gent zoek je alle contacten waarvan de woonplaats van het adres van het type “facturatie” het woord “Gent” bevat.

Samenstellen van zoekopdrachten§

Met de zoektaal is het mogelijk om de resultaten van verschillende zoekopdrachten te combineren: je kan de doorsnede, de unie of het verschil van de resultaten van zoekopdrachten berekenen.

De doorsnede van twee zoekopdrachten§

De doorsnede van de resultaten van twee zoekopdrachten gebeurt door ze in één zoekopdracht neer te schrijven, gescheiden door een spatie. Een doorsnede laat je toe te zoeken naar Yesplan elementen die moeten voldoen aan meerdere voorwaarden. Met andere woorden, als dus zowel een eerste zoekopdracht als een tweede zoekopdracht waar moeten zijn.

Bijvoorbeeld, als we op zoek zijn naar alle evenementen waarvan de naam ‘Shakespeare’ bevat én die deze week doorgaan, dan kan dit met de volgende samengestelde zoekopdracht:

event:date:#thisweek event:name:Shakespeare

Het eerste deel van deze samengestelde zoekopdracht is de voorwaarde event:date:#thisweek, die alle evenementen zal ophalen die deze week plaatsvinden. De tweede voorwaarde in deze samenstelling, event:name:shakespeare, zal de resultaten van het eerste deel verder beperken tot deze die ook de naam ‘Shakespeare’ bevatten.

Tip

Merk op dat, op technisch vlak, de doorsnede wordt berekend door de resultaten van de eerste zoekopdracht te berekenen en deze dan verder te beperken tot deze die ook voldoen aan de tweede zoekopdracht. Dit betekent dat, om zo snel mogelijk resultaten te krijgen, het opportuun is om de zoekopdracht die het aantal resultaten het meeste zal beperken als eerste te gebruiken in de samenstelling.

Beschouw bijvoorbeeld de volgende twee zoekopdrachten die alle evenementen opvragen waarvan het customdataveld ‘Responsible’ de waarde ‘Jan Janssens’ bevat, én die vandaag plaatsvinden.

event:responsible:"Jan Janssens" event:date:#today

en

event:date:#today event:responsible:"Jan Janssens"

Alhoewel beide zoekopdrachten dezelfde resultaten zullen teruggeven, biedt de tweede een betere oplossing gezien hier reeds de evenementen beperkt worden tot deze die vandaag plaatsvinden, vooraleer verder te gaan filteren op de waarde van het customdataveld. De eerste zoekopdracht zal eerst alle evenementen moeten doorlopen om diegene te vinden waarbij ‘Jan Janssens’ als waarde voor ‘Responsible’ ingevuld staat, om deze dan verder te moeten beperken tot de evenementen die vandaag plaatsvinden.

In het algemeen is het daarom beter om, bij samenstellingen van zoekopdrachten waarin er een bepaalde tijdsperiode bevraagd wordt, het deel dat de evenementen beperkt tot een bepaalde periode eerst te plaatsen, alvorens deze verder te filteren.

De unie van twee zoekopdrachten§

Door gebruik te maken van een + tussen twee zoekopdrachten, krijgen we als resultaat de unie van de resultaten van beide zoekopdrachten. Een unie is nuttig wanneer je op zoek bent naar elementen die ofwel voldoen aan de ene voorwaarde, ofwel aan de andere voorwaarde. We illustreren de unie met een voorbeeld waar we alle resources in Yesplan willen vinden die ofwél van het type ‘materiaal’, ofwél van het type ‘human’ zijn:

resource:type:material + resource:type:human

Merk op dat het belangrijk is om zowel voor als na de + een spatie te voorzien om de twee zoekopdracht van elkaar te scheiden.

Het verschil tussen twee zoekopdrachten§

Door gebruik te maken van een - tussen twee zoekopdrachten, krijgen we als resultaat het verschil tussen de resultaten van beide zoekopdrachten. Het verschil is alle elementen die voldoen aan de eerste zoekopdracht in de samenstelling, maar niet aan de tweede. Bijvoorbeeld, de volgende zoekopdracht zoekt alle evenementen die plaatsvinden deze maand, maar niet deze week:

event:date:#thismonth - event:date:#thisweek

Merk op dat het belangrijk is om zowel voor als na de - een spatie te voorzien om de twee zoekopdracht van elkaar te scheiden.

Samenstellingen met meer dan twee zoekopdrachten§

Het samenstellen van zoekopdrachten is niet beperkt tot twee. Je kan een arbitrair aantal zoekopdrachten combineren.

Wanneer we in een samengestelde zoekopdracht uitsluitend de unie (+) óf uitsluitend de doorsnede (spatie) gebruiken, dan volstaat het om de verschillende delen van de zoekopdracht gewoon ná elkaar te plaatsen.

Bijvoorbeeld:

event:location:balzaal + event:location:theaterzaal + event:location:gymzaal

Wanneer we echter verschillende operatoren (+, - of spatie) door elkaar gebruiken in een zoekopdracht, is het noodzakelijk om aan te geven welke delen van de zoekopdracht bij elkaar horen. Hiervoor gebruik je ronde haakjes, ( en ).

Willen we bijvoorbeeld op zoek gaan naar alle evenementen die doorgaan in de Balzaal, én die óf deze week plaatsvinden óf waarvan de naam ‘Hamlet’ bevat, dan kan dat als volgt:

event:location:balzaal (event:date:#thisweek + event:name:hamlet)

Indien we de haakjes zouden weglaten - dus: event:location:balzaal event:date:#thisweek + event:name:hamlet - dan is de betekenis van de zoekopdracht dubbelzinnig. Er is geen volgorde gedefineerd voor de uitvoering van doorsnede en unie, waardoor Yesplan zelf zal kiezen tussen de volgende twee mogelijke betekenissen:

Zo resulteert de volgende zoekopdracht in alle evenementen die ‘Hamlet’ bevatten, óf die deze maand plaatsvinden maar niet deze week:

event:name:hamlet + (event:date:#thismonth - event:date:#thisweek)

Als we willen uitdrukken dat we op zoek zijn naar alle evenementen die ófwel ‘Hamlet’ bevatten ófwel deze maand plaatsvinden, én die niet deze week plaatsvinden, dan kan dit door bovenstaande aan te passen naar:

(event:name:hamlet + event:date:#thismonth) - event:date:#thisweek

Naslagwerk zoektaal§

Overzicht scopes§

Onderstaande tabellen geven een overzicht van alle mogelijke waardes voor de scope van een zoekopdracht met de beschrijving omtrent welke elementen er exact bevraagd worden.

Scopes evenementen§

Scope Beschrijving
event Alle evenementen.
group Alle evenementgroepen.
event_or_group Alle evenementen en evenementgroepen.
production Alle evenementen en evenementgroepen die een productie zijn.

Scopes contacten§

Scope Beschrijving
contact Alle personen en organisaties én de links tussen beide.
person_or_organization Alle personen en organisaties, exclusief de links.
person Alle personen.
organization Alle organisaties.
contactlink Alle links tussen personen en organisaties.
contactbooking Alle boekingen van personen, organisaties of de links tussen beide.

Scopes resources§

Scope Beschrijving
resource Alle resources (inclusief plaatshouders).
resourceplaceholder Alle plaatshouders.
location Alle locaties.
team Alle teams.
resourcebooking Alle boekingen van resources (inclusief plaatshouders) of locaties.

Scopes taken§

Scope Beschrijving
task Alle taken.
taskgroup Alle taakgroepen.

Overzicht keywords§

Enkele keywords kunnen bij zowat elke scope gebruikt worden, met name de keywords id, name, owner, ownergroup en history.

Onderstaande tabellen geven een overzicht van alle mogelijke keywords per scope, met de beschrijving omtrent wat er precies van de elementen opgevraagd worden.

Keywords met standaardscopes§

In het algemene zoekvenster kunnen sommige keywords gebruikt worden zonder een scope te vermelden in de zoekopdracht. In dat geval zal Yesplan de zoekopdracht toepassen op de standaardscopes voor dat keyword. De zoekopdracht label:verhuur zal bijvoorbeeld het label “verhuur” zoeken met de scopes resource, contact en event. De resultatenlijst zal bijgevolg de resources, contacten en evenementen met het label “verhuur” weergeven. Dit is de lijst van keywords met standaardscopes:

Keyword Standaardscopes
activecontract resource
anylabel resource, person, organization, event
assignedby task
assignedto task
contact event
contract resource
date event
due task
group event, group, resource
id event, group, location, contact, resource, task, taskgroup, contactbooking, resourcebooking, team
label resource, contact, event
location event, group, location
name event, group, resource, contact, task
profile event
progress task
role resource
status event
statustype event
team task, resourcebooking
type resource
unpublished resourcebooking
zip person, organization

Keywords voor evenementen, evenementgroepen en producties§

Veranderd in v27

Onderstaande tabel geeft een overzicht van informatie die opgevraagd kan worden met als scope event, group, event_or_group of production.

Keyword Geldige scopes Beschrijving
contact event, group, event_or_group, production De contacten van het element (exclusief de contacten geboekt via customdatavelden).
contactrole event, group, event_or_group, production De rollen van de contactboekingen van het element (exclusief de contacten geboekt via customdatavelden).
date event, group, event_or_group, production De datum waarop het element plaatsvindt.
dateafter
Nieuw in v27
event, group, event_or_group, production Al de elementen die op of na een bepaalde datum plaatsvinden.
defaultschedule event, event_or_group De beschrijving van de getoonde start- of einduren uit het tijdschema van het element.
document event, group, event_or_group, production De bijlagen (documenten en andere) van het element (exclusief de bijlagen toegevoegd via customdatavelden).
end event, group, event_or_group, production De einddatum van het element.
group event, group, event_or_group, production De evenementgroep waartoe het element behoort.
history event, group, event_or_group, production De items die manueel toegevoegd werden aan de historiek van het element.
id event, group, event_or_group, production De Yesplan-ID van het element.
inproduction event, event_or_group, group Heeft als waarde true indien het element in een productie zit, in het andere geval false.
isproduction event, event_or_group, group Heeft als waarde true indien het element een productie is, in het andere geval false.
label event, group, event_or_group, production De labels van het element.
location event, group, event_or_group, production De locaties waar het element plaatsvindt.
name event, group, event_or_group, production De naam van het element.
owner event, group, event_or_group, production De eigenaar van het element.
ownergroup event, group, event_or_group, production De gebruikersgroep die eigenaar is van het element.
production event, group, event_or_group De productie waartoe het element behoort.
profile event, group,event_or_group, production Het profiel van het element; bij een evenementgroep waarvan de evenementen verschillende profielen hebben, zal de waarde n/a zijn.
profiles event, group,event_or_group, production Het profiel van het element; bij een evenementgroep zal dit een resultaat opleveren als tenminste één evenement in de evenementgroep dit profiel heeft.
progress event, group, event_or_group, production De status van het element; bij een evenementgroep waarvan de evenementen verschillende statussen hebben, zal de waarde n/a zijn. Identiek aan het keyword status.
schedule event, event_or_group De beschrijving van de tijdstippen uit het tijdschema van het element.
start event, group, event_or_group, production De begindatum van het element.
status event, group, event_or_group, production De status van het element; bij een evenementgroep waarvan de evenementen verschillende statussen hebben, zal de waarde n/a zijn.
statuses event, group, event_or_group, production De status van het element; bij een evenementgroep zal dit een resultaat opleveren als tenminste één evenement in de evenementgroep deze status heeft.
statustype event, group, event_or_group, production Het statustype van het element; bij een evenementgroep waarvan de evenementen verschillende statussen hebben, zal dit geen resultaat opleveren.
subevent group, event_or_group, production De naam van de evenementen die in de evenementgroep zitten.

Keywords voor resources, plaatshouders, locaties en teams§

Onderstaande tabel geeft een overzicht van informatie die opgevraagd kan worden met als scope resource, resourceplaceholder, location of team.

Keyword Geldige scopes Beschrijving
account resource, resourceplaceholder, location, team De ‘boekhoudcode’ van de standaard prijsdefinitie van het element.
activecontract resource Het actieve contract; enkel van toepassing voor resources van het type human.
active resource, resourceplaceholder, location, team Heeft als waarde true indien het element actief is, in het andere geval false.
contact resource, resourceplaceholder, location, team De contacten van het element (exclusief de contacten geboekt via customdatavelden).
contract resource De contracten die van toepassing zijn op de resource; enkel van toepassing voor resources van het type human.
costprofile resource, resourceplaceholder, location, team Het evenenementprofiel gekoppeld met de standaard prijsdefinitie van het element.
costprofiles resource, resourceplaceholder, location, team De evenementprofielen gekoppeld met een prijsdefinitie van het element.
date resource, location De (aanschaf)datum van de resource; niet van toepassing op resourcesets.
description resource, location, team De beschrijving van het element.
document resource, resourceplaceholder, location, team De bijlagen (documenten en andere) van het element (exclusief de bijlagen toegevoegd via customdatavelden); niet van toepassing op resourcesets.
external resource, resourceplaceholder, location, team Heeft als waarde true als het element extern is, in het andere geval false.
group resource, resourceplaceholder, location, team De resourcegroep waartoe het element behoort.
history resource, resourceplaceholder, location, team De items die manueel toegevoegd werden aan de historiek van het element.
id resource, resourceplaceholder, location, team De Yesplan-ID van het element.
invoice resource, resourceplaceholder, location, team Heeft als waarde true indien de standaard prijsdefinitie in rekening gebracht moet worden, in het andere geval false (heeft betrekking op het veld “Aan te rekenen”).
label resource, resourceplaceholder, location De rollen van het element; identiek aan keyword role.
member team De human resources die deel uitmaken van het team.
name resource, resourceplaceholder, location, team De naam van het element.
owner resource, location, team De eigenaar van het element.
ownergroup resource, location, team De gebruikersgroep die eigenaar is van het element.
productcode resource, location De productcode van het element; niet van toepassing op resourcesets.
resourcespecies resource, resourceplaceholder, location, team Het soort van resource; mogelijke waardes zijn set, adhoc, bulk, placeholder en instantiatable.
rented resource, resourceplaceholder, location, team Heeft als waarde true als het element gehuurd is, in het andere geval false.
role resource, resourceplaceholder, location De rollen van het element.
serialnumber resource, location Het serienummer van het element; niet van toepassing op resourcesets.
team resource, team Het team van het element; enkel van toepassing voor resources van het type human.
type resource, resourceplaceholder, location Het type van het element; mogelijke waardes zijn human, material, service of financial.

Keywords voor resourceboekingen§

Onderstaande tabel geeft een overzicht van informatie die opgevraagd kan worden met als scope resourcebooking.

Keyword Geldige scopes Beschrijving
account resourcebooking De ‘boekhoudcode’ van de prijsdefinitie van de boeking.
accountableto resourcebooking Het contact waaraan de boeking werd toegekend voor de prijsberekening (heeft betrekking op het veld “Aan te rekenen aan”).
actualstart resourcebooking De actuele startdatum van de boeking; enkel van toepassing op boekingen op evenementen met het statustype “Toestaan werkelijke waardes”.
actualend resourcebooking De actuele einddatum van de boeking; enkel van toepassing op boekingen op evenementen met het statustype “Toestaan werkelijke waardes”.
comment resourcebooking De waarde van het commentaarveld van de boeking.
contact resourcebooking De contacten van de resource (exclusief de contacten geboekt via customdatavelden).
costprofile resourcebooking De gebruikte kostenset van de boeking.
date resourcebooking De datum waarop de boeking plaatsvindt.
description resourcebooking De beschrijving van de resource van de boeking; niet van toepassing op boekingen van plaatshouders.
end resourcebooking De einddatum van de boeking.
event resourcebooking Het evenement van de boeking.
external resourcebooking Heeft als waarde true als het de resource van de boeking extern is, in het andere geval false.
group resourcebooking De groep van de geboekte resource.
history resourcebooking De items die manueel toegevoegd werden aan de historiek van het element (de boeking zelf heeft geen eigen historiek).
id resourcebooking De Yesplan-ID van het element.
invoice resourcebooking Heeft als waarde true indien de boeking in rekening gebracht moet worden, in het andere geval false (heeft betrekking op het veld “Aan te rekenen”).
label resourcebooking De labels van de resource, identiek aan keyword role.
location resourcebooking De locatie waar het evenement van de boeking plaatsvindt.
name resourcebooking De naam van het element.
owner resourcebooking De eigenaar van het element.
ownergroup resourcebooking De gebruikersgroep die eigenaar is van het element.
productcode resourcebooking De productcode van de geboekte resource.
resourcespecies resourcebooking Het soort van de geboekte resource; mogelijke waardes zijn set, adhoc, bulk, placeholder en instantiatable.
rented resourcebooking Heeft als waarde true als de geboekte resource gehuurd is, in het andere geval false.
role resourcebooking Alle rollen van de geboekte resource.
serialnumber resourcebooking Het serienummer van de geboekte resource.
start resourcebooking De startdatum van de boeking.
team resourcebooking De boekingen van de personen die behoren tot een bepaald team; enkel van toepassing op boekingen van resources van het type human.
type resourcebooking Het type van de geboekte resource.
unpublished resourcebooking Heeft waarde true indien de boeking niet gepubliceerd is (i.e., indien de start van de boeking na de roosters gepubliceerd tot en met datum valt), in het andere geval false. Dit is alleen van toepassing op boekingen van resources van het type personen (human) indien de roosterpublicatie ingeschakeld is in “Systeeminstellingen” > “Teamplanner” > “Roosterpublicatie”.
usedrole resourcebooking De gebruikte rol van de boeking; enkel van toepassing op boekingen van resources van het type human.

Keywords voor contacten§

Onderstaande tabel geeft een overzicht van informatie die opgevraagd kan worden met als scope contact, person, organization, person_or_organization of contactlink.

Keyword Geldige scopes Beschrijving
address contact, person, organization, person_or_organization Het volledige standaardadres van het element.
{adrestype}_address contact, person, organization, person_or_organization Het volledige adres van het type {adrestype} van het element.
anycomment
Wordt verwijderd
contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De waarde van het commentaarveld van het element; voor person, organization en person_or_organization wordt de commentaar van hun contactlinks ook mee in rekening gebracht.
anycontactinfo
Wordt verwijderd
contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De contactinfo van het element; voor person, organization en person_or_organization wordt de contactinformatie van hun contactlinks ook mee in rekening gebracht.
anylabel
Wordt verwijderd
contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De labels van het element; voor person, organization en person_or_organization worden de labels van hun contactlinks ook mee in rekening gebracht.
city contact, person, organization, person_or_organization De woonplaats van het standaardadres van het element.
{adrestype}_city contact, person, organization, person_or_organization De woonplaats van het adres met als type {adrestype} van het element.
comment contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De waarde van het commentaarveld van het element.
contactinfo contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De contactinfo van het element.
country contact, person, organization, person_or_organization Het land van het standaardadres van het element.
{adrestype}_country contact, person, organization, person_or_organization Het land van het adres met als type {adrestype} van het element.
countrycode contact, person, organization, person_or_organization De landcode van het standaardadres van het element.
{adrestype}_countrycode contact, person, organization, person_or_organization De landcode van het adres met als type {adrestype} van het element.
department contact, person, organization, person_or_organization De afdeling van één van de links van een persoon of organisatie.
document contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De bijlagen (documenten en andere) van het element (exclusief de bijlagen toegevoegd via customdatavelden).
duplicate contact, person, organization, person_or_organization De naam van de contacten die een mogelijk duplicaat van dit contact zijn.
firstname person De voornaam van een persoon.
history contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De items die manueel toegevoegd werden aan de historiek van het element.
id contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De Yesplan-ID van het element.
jobtitle contact, person, organization, person_or_organization De functie van één van de links van een persoon of organisatie.
label contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De labels van het element.
language contact, person, organization, person_or_organization De taal van het element.
languagecode contact, person, organization, contact, person_or_organization De taalcode van het element cf. de ISO 639.2 lijst.
lastname person De achternaam van een persoon.
link contact, person, organization, person_or_organization De naam van de link van het element.
name contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De naam van het element.
owner contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De eigenaar van het element.
ownergroup contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De gebruikersgroep die eigenaar is van het element.
street contact, person, organization, person_or_organization De straatnaam en het straatnummer (de twee lijnen met het label ‘Straat’) van het standaardadres van het element.
{adrestype}_street contact, person, organization, person_or_organization De straatnaam en het straatnummer (de twee lijnen met het label ‘Straat’) van het adres met als type {adrestype} van het element.
title person De aanspreektitel van een persoon.
type organization De rechtsvorm van een organisatie.
zip contact, person, organization, person_or_organization De postcode van het standaardadres van het element.
{adrestype}_zip contact, person, organization, person_or_organization De postcode van het adres met als type {adrestype} van het element.

Keywords voor contactboekingen§

Onderstaande tabel geeft een overzicht van informatie die opgevraagd kan worden met als scope contactbooking.

Keyword Geldige scopes Beschrijving
contact contactbooking Een contactboeking op een bepaald contact – merk het verschil op met het keyword ofcontact.
contactrole contactbooking De rollen van de contactboekingen (inclusief de contacten geboekt via customdatavelden).
event contactbooking Een contactboeking op een bepaald evenement (inclusief de contacten geboekt via customdatavelden).
eventdate contactbooking Een contactboeking op een evenement dat plaatsvindt op een bepaalde datum.
history contactbooking De items die manueel toegevoegd werden aan de historiek van het element (de boeking zelf heeft geen eigen historiek).
id contactbooking De Yesplan-ID van het element.
label contactbooking De labels van het contact. Identiek aan keyword role.
name contactbooking De naam van het element.
ofcontact contactbooking Het geboekte contact – merk het verschil op met het keyword contact.
owner contactbooking De eigenaar van het element.
ownergroup contactbooking De gebruikersgroep die eigenaar is van het element.
resource contactbooking Een contactboeking op een bepaalde resource.
role contactbooking De labels van het contact.
type contactbooking De rechtsvorm van de geboekte organisatie.

Keywords voor taken en takengroepen§

Onderstaande tabel geeft een overzicht van informatie die opgevraagd kan worden met als scope task en taskgroup.

Keyword Geldige scopes Beschrijving
assignedby task, taskgroup De persoon door wie de taak toegekend werd.
assignedto task, taskgroup De persoon aan wie de taak toegekend is.
date task, taskgroup De vervaldag van de taak. Identiek aan keyword due.
description task De beschrijving van de taak.
document task, taskgroup De bijlagen (documenten en andere) van het element.
due task, taskgroup De vervaldag van de taak.
event task, taskgroup Het evenement waaraan het element gekoppeld is.
history task, taskgroup De items die manueel toegevoegd werden aan de historiek van het element.
id task, taskgroup De Yesplan-ID van het element.
name task, taskgroup De naam van het element.
owner task, taskgroup De eigenaar van het element.
ownergroup task, taskgroup De gebruikersgroep die eigenaar is van het element.
progress task, taskgroup De waarde voor het element in de kolom “Vooruitgang” in het zoekvenster taken.
start task, taskgroup De startdatum van het element.
status task, taskgroup De status van het element; mogelijke waardes zijn new, started, done on hold en obsolete.
team task, taskgroup Het team waaraan de taak toegekend is.